EKOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ekológia - Bio prípravky

Green Doctor (nový Polyversum) Cena/balenie: 186,60 EUR s DPH/250g balenie
Green Doctor (nový Polyversum) Cena/balenie: 186,60 EUR s DPH/250g balenie
Je mikrobiálny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, určený na ochranu semien a semenáčov ihličnatých drevín vo vonkajších podmienkach proti hubovým chorobám. ÚČINNÁ LÁTKA: Pythiumoligandrum M1 (Oospórymykoparazitickej huby) Číslo autorizácie ÚKSÚP: 22-01297-AU Balenie: vrecko (Al/PET-PE) 250g / 100g ___PÔSOBENIE PRÍPRAVKU: Mikroskopická huba Pythiumoligandrum parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythiumoligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. GREEN DOCTOR nie je klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. GREEN DOCTOR je biologický prípravok a jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Prípravok je nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku následne po biologickom prípravku GREEN DOCTOR je možné aplikovať bežný fungicíd. ___NÁVOD NA POUŽITIE: Plodina: semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec), Účel použitia: hubové choroby, Dávka: 5 g/kg semena, Ochranná doba: AT, Poznámka: suché morenie Plodina: semenáčiky ihličnanov, Účel použitia: hubové choroby, Dávka: koncentrácia 0,05 %, Ochranná doba: AT, Poznámka: Zálievka po vzídení rastlín Plodina: okrasné rastliny(skleník), Účel použitia: pleseň sivá, Dávka: 0,1-0,3 kg/ha, Ochranná doba: 0, Poznámka: postrek ___POKYNY PRE APLIKÁCIU: Semeno ihličnanov: Prípravok používajte na morenie semien suchou cestou v dávke 5 g na 1 kg semena. Semenáčiky ihličnanov: Zálievka po vzídení rastlín v koncentrácii 0,05 %. Na 1 semenáčik aplikujte 5 ml roztoku, resp. 5 l roztoku na 1 m2. Pomocná tabuľka na prípravu 0,05 % roztoku: Voda (l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prípravok (g) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 ___ZÁRUKA: Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. ___Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! ___PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!!!
Trifender
Trifender

Životné prostredie

Odrážka vody, zvodnica, žľab na odvod vody
Odrážka vody, zvodnica, žľab na odvod vody
Oceľový ŽĽAB pre odvedenie VODY z lesnej cesty - Výrobok je určený pre inštaláciu v komunikáciách nižšej triedy (lesné a poľné cesty, terénne cyklotrasy, turistické a lesné chodníky) - Žľab odvádza pozdĺžne tečúcu vodu z povrchu dopravnej stavby - Voda je odvádzaná z nespevneného i zo spevneného povrchu telesa cesty - Voda sa žľabom odvedie kdekoľvek mimo komunikátu - Žľab umiestnite do profilu komunikácie pod uhlom 30-36 stupňov - Žľab plní poistnú funkciu v protieróznej ochrane ciest - Dĺžka žľabu = šírka komunikácie + 1,5-2,0 m - Parametre: - Dovolené zaťaženie: 250-450 kN , podľa spôsobu spevnenia a osadenia v komunikácií - Užitočná plocha prierezu žľabu je 8740 mm2 - Žľab je vyrobený z hrubého profilu, min hr 6mm s opornými pätkami - Dodávané dĺžky žľabov: 3, 4, 5 a 6 metrov - DOPORUČENIE: Žľab pri zabudovaní do profilu cesty obsypte suchým betónom, je tým garantovaná 15 a viacročná funkčnosť výrobku - Jednotlivé žľaby od seba umiestňujte podľa sklonu komunikácie: - Sklon komunikácie 6% - Vzdialenosť medzi žľabmi 40 až 60 m - Sklon komunikácie 8% Vzdialenosť medzi žľabmi 35 až 50 m - Sklon komunikácie 10% Vzdialenosť medzi žľabmi 25 až 40 m - Sklon komunikácie 12% Vzdialenosť medzi žľabmi 22 až 32 m - Sklon komunikácie 14% Vzdialenosť medzi žľabmi 18 až 28 m - Sklon komunikácie 15% Vzdialenosť medzi žľabmi 14 až 25 m

Ochrana osôb a majetku

Tabuľa POZOR!!! Nad cestou sa pracuje
Tabuľa POZOR!!! Nad cestou sa pracuje
Tabuľa rozmer: 500 x 600 mm
Tabuľa POZOR!!! Ťažba dreva
Tabuľa POZOR!!! Ťažba dreva
Rozmer tabule 500x600 mm
Tabuľa Zákaz vstupu ťažba dreva
Tabuľa Zákaz vstupu ťažba dreva
Rozmer tabule 300x500 mm alebo 400x500 mm