EKOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ekológia - Bio prípravky

Green Doctor (nový Polyversum) Cena/balenie: 45,00 EUR s DPH/100g balenie
Green Doctor (nový Polyversum) Cena/balenie: 45,00 EUR s DPH/100g balenie
Je mikrobiálny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, určený na ochranu semien a semenáčov ihličnatých drevín vo vonkajších podmienkach proti hubovým chorobám. ÚČINNÁ LÁTKA: Pythiumoligandrum M1 (Oospórymykoparazitickej huby) Číslo autorizácie ÚKSÚP: 22-01297-AU Balenie: vrecko (Al/PET-PE): 100g ___PÔSOBENIE PRÍPRAVKU: Mikroskopická huba Pythiumoligandrum parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythiumoligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. GREEN DOCTOR nie je klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. GREEN DOCTOR je biologický prípravok a jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Prípravok je nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku následne po biologickom prípravku GREEN DOCTOR je možné aplikovať bežný fungicíd. ___NÁVOD NA POUŽITIE: Plodina: semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec), Účel použitia: hubové choroby, Dávka: 5 g/kg semena, Ochranná doba: AT, Poznámka: suché morenie Plodina: semenáčiky ihličnanov, Účel použitia: hubové choroby, Dávka: koncentrácia 0,05 %, Ochranná doba: AT, Poznámka: Zálievka po vzídení rastlín Plodina: okrasné rastliny(skleník), Účel použitia: pleseň sivá, Dávka: 0,1-0,3 kg/ha, Ochranná doba: 0, Poznámka: postrek ___POKYNY PRE APLIKÁCIU: Semeno ihličnanov: Prípravok používajte na morenie semien suchou cestou v dávke 5 g na 1 kg semena. Semenáčiky ihličnanov: Zálievka po vzídení rastlín v koncentrácii 0,05 %. Na 1 semenáčik aplikujte 5 ml roztoku, resp. 5 l roztoku na 1 m2. Pomocná tabuľka na prípravu 0,05 % roztoku: Voda (l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prípravok (g) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 ___ZÁRUKA: Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. ___Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! ___PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!!!
ALGASOL PS, obch. bal. 5 lt., Cena/bal: 91,85 EUR bez DPH (110,22 EUR s DPH)
ALGASOL PS, obch. bal. 5 lt., Cena/bal: 91,85 EUR bez DPH (110,22 EUR s DPH)
ALGASOL PS je vodná suspenzia z morskej riasy aktivujúca biologické procesy v plodinách a pôde, pričom jej účinné látky pôsobia na všetky zelené rastliny zrýchlením ich životných funkcií, fotosyntézy a látkovej výmeny. Pôsobí ako univerzálna živná pôda pre pôdne baktérie, zlepšuje úrodnosť pôdy a prístupnosť živín. Zvyšuje vodnú kapacitu pôdy, čo zabezpečuje lepšie vyživovanie rastlín. ALGASOL PS podporuje nárast objemu koreňového systému, čo vedie k odolnosti rastlín voči chorobám, škodcom, ako aj lepšiemu zvládaniu obdobia sucha. Tlmí šok z presadenia, presadené rastliny takmer okamžite pokračujú v raste. ALGASOL PS je možné použiť v ekologickom hospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č. 848/2018 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov. Efekty pri využití ALGASOLU PS: • vyššia ekonomická efektívnosť pestovania sadbového materiálu • zníženie spotreby chemických hnojív • zlepšenie kondičného stavu sadbového materiálu • zvýšenie biologickej aktivity v pôde vrátane mykorhiznej mikroflóry • zlepšenie vodného režimu v pôde Aplikácia: ALGASOL PS je nutné aplikovať postrekom v počiatočnej fáze vývoja rastlín. Prípravok zriedený vodou v pomere 1:100 až 1:200 sa aplikuje priamo k rastlinám v ranných fázach vegetačného cyklu. Postrek je vhodné vykonávať za oblačného počasia, aby mohli byť účinné látky ihneď prijímané rastlinou. Následné zrážky po postreku 4 - 6 hod. podporujú účinok prípravku. Základnou aplikačnou dávkou ALGASOL PS sú 3 litre/ha, aplikované v dvoch postrekoch 2x 1,5 lit./ha. ___ Obchodné balenie: 5,0 lt ___ Cena / obch. Balenie 5,0 lt s DPH: 110,22 € s DPH (91,85 € bez DPH)__ 1 lt= 18,37 € bez DPH
Trifender
Trifender

Životné prostredie

Odrážka vody, zvodnica, žľab na odvod vody
Odrážka vody, zvodnica, žľab na odvod vody
Oceľový ŽĽAB pre odvedenie VODY z lesnej cesty - Výrobok je určený pre inštaláciu v komunikáciách nižšej triedy (lesné a poľné cesty, terénne cyklotrasy, turistické a lesné chodníky) - Žľab odvádza pozdĺžne tečúcu vodu z povrchu dopravnej stavby - Voda je odvádzaná z nespevneného i zo spevneného povrchu telesa cesty - Voda sa žľabom odvedie kdekoľvek mimo komunikátu - Žľab umiestnite do profilu komunikácie pod uhlom 30-36 stupňov - Žľab plní poistnú funkciu v protieróznej ochrane ciest - Dĺžka žľabu = šírka komunikácie + 1,5-2,0 m - Parametre: - Dovolené zaťaženie: 250-450 kN , podľa spôsobu spevnenia a osadenia v komunikácií - Užitočná plocha prierezu žľabu je 8740 mm2 - Žľab je vyrobený z hrubého profilu, min hr 6mm s opornými pätkami - Dodávané dĺžky žľabov: 3, 4, 5 a 6 metrov - DOPORUČENIE: Žľab pri zabudovaní do profilu cesty obsypte suchým betónom, je tým garantovaná 15 a viacročná funkčnosť výrobku - Jednotlivé žľaby od seba umiestňujte podľa sklonu komunikácie: - Sklon komunikácie 6% - Vzdialenosť medzi žľabmi 40 až 60 m - Sklon komunikácie 8% Vzdialenosť medzi žľabmi 35 až 50 m - Sklon komunikácie 10% Vzdialenosť medzi žľabmi 25 až 40 m - Sklon komunikácie 12% Vzdialenosť medzi žľabmi 22 až 32 m - Sklon komunikácie 14% Vzdialenosť medzi žľabmi 18 až 28 m - Sklon komunikácie 15% Vzdialenosť medzi žľabmi 14 až 25 m

Ochrana osôb a majetku

Tabuľa POZOR!!! Nad cestou sa pracuje
Tabuľa POZOR!!! Nad cestou sa pracuje
Tabuľa rozmer: 500 x 600 mm
Tabuľa POZOR!!! Ťažba dreva
Tabuľa POZOR!!! Ťažba dreva
Rozmer tabule 500x600 mm
Tabuľa Zákaz vstupu ťažba dreva
Tabuľa Zákaz vstupu ťažba dreva
Rozmer tabule 300x500 mm alebo 400x500 mm