Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JANUÁR 1/2
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JANUÁR 1/2
1, Lesný hospodár spracuje informácie o výskyte škodlivých činiteľov za uplynulý rok, aby ich v nasledujúcom mesiaci mohol predložiť Lesníckej ochranárskej službe (tlačivo L 116). 2, Lesný hospodár spracuje projekty ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach. Zabezpečí potrebné množstvo a štruktúru prípravkov na ochranu lesa. Kontroluje uloženie chemikálií v chemickom sklade, robí opatrenia proti ich premrznutiu. Kontroluje ich záručnú dobu a kontroluje ich najneskorší termín použitia. 3, Lesný hospodár dopĺňa chýbajúce alebo amortizované OOPP, školí pracovníkov v technologických postupoch a predpisoch BOZP. 4, Lesný hospodár venuje pozornosť ihličnatým porastom, vyhľadáva a asanuje stromy napadnuté podkôrnym hmyzom. Asanáciu stromov treba vykonať priamo pri pni a to odkôrnením chrobačiara (ručne !) a spálením jeho kôry. Odkôrňujte do plachty a obsah spáľte. Odkôrňovanie pri pni minimalizuje riziko rozptýlenia hmyzu do porastu. Alternatívou je poťažbové zbytky zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). Vyťahovanie neodkôrnených(!) chrobačiarov z porastu a približovanie neodkôrnených(!) výrezov na odvozné miesto výrazne zvyšuje riziko vytvárania nových ohnísk škodcu v dôsledku jeho rozptylu. Chemická asanácia sa nedoporučuje(!). V nižších polohách vhodným druhom insekticídu ošetrujte ihličnaté drevo, ktoré ostalo na skládkach v lese a hrozí jeho napadnutie drevokazom čiarkovaným Xyloterus lineatus OI.. Doporučujeme drevo v lese neponechávať a odviezť ho z lesa na centrálny sklad. 5, Lesný hospodár kompletizuje a opravuje feromónové lapače na lykožrútov. Organizuje nákup chýbajúcich lapačov a potrebného množstva feromónových odparníkov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) podľa druhu škodcov. 6, Lesný hospodár zabezpečuje kontrolu a opravu aplikačnej techniky na postrek insekticídov a zabezpečuje potrebný sortiment a množstvo insekticídov pre chemickú asanáciu. 7, Lesný hospodár v dubinách vyhľadáva a odstraňuje aktívnych chrobačiarov podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. z porastov (spálenie konárov a korún, odvoz kmeňov z lesa). Ich vyhľadávanie uľahčuje vtáctvo (najmä ďatle) tým, že napadnuté jedince vyznačia otvormi na kôre, resp. oďobaním kôry pri vyhľadávaní hmyzu. Spaľuje sa haluzina ponechaná v predchádzajúcom vegetačnom období na svetlých, teplejších miestach ako lapáky. Alternatívou je haluzinu zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). O postupe pálenia haluziny vedie lesný hospodár evidenciu, ako o klasických lapákoch.

Mám záujem

Fotografia
Meno a priezvisko *
IČO *
Plátca DPH
Miesto podnikania
Telefón *
E-mail *
Poznámka
Odpíšte kód z obrázka *
verify