Fungicídy a Biofungicídy

Fungicíd SWITCH  62,5 WG
Fungicíd SWITCH 62,5 WG
Fungicíd SWITCH 62,5 WG – je fungicíd s kontaktným a systémovým účinkom na ochranu proti plesni sivej vo forme vodorozpustného mikrogranulátu - ÚČINNÁ LÁTKA: Cyprodinil 375 g/kg (37,5 % hm) a Fludioxonil 250 g/kg (25 % hm) - Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá! - PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! - SWITCH 62,5 WG má dobrú fungicídnu účinnosť proti plesni sivej - NÁVOD NA POUŽITIE: Účel použitia pleseň sivá Dávka/ha, koncentrácia 0,8-1 kg (0,08-0,1%) Ochranná doba 35 dní Doporučená dávka vody je 800-1000 l/ha Počet aplikácií: 1 – 2x
Biofungicíd  - Green Doctor (nový Polyversum), Cena/100g balenie: 45,00 EUR s DPH
Biofungicíd - Green Doctor (nový Polyversum), Cena/100g balenie: 45,00 EUR s DPH
Je mikrobiálny prípravok vo forme dispergovateľného prášku, určený na ochranu semena a semenáčov ihličnatých drevín vo vonkajších podmienkach proti hubovým chorobám. ÚČINNÁ LÁTKA: Pythiumoligandrum M1 (Oospórymykoparazitickej huby) Číslo autorizácie ÚKSÚP: 22-01297-AU Balenie: vrecko (Al/PET-PE) 250g / 100g ___PÔSOBENIE PRÍPRAVKU: Mikroskopická huba Pythiumoligandrum parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythiumoligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. GREEN DOCTOR nie je klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. GREEN DOCTOR je biologický prípravok a jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Prípravok je nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku následne po biologickom prípravku GREEN DOCTOR je možné aplikovať bežný fungicíd. ___NÁVOD NA POUŽITIE: Plodina: semeno ihličnatých drevín (smrek, borovica, smrekovec), Účel použitia: hubové choroby, Dávka: 5 g/kg semena, Ochranná doba: AT, Poznámka: suché morenie Plodina: semenáčiky ihličnanov, Účel použitia: hubové choroby, Dávka: koncentrácia 0,05 %, Ochranná doba: AT, Poznámka: Zálievka po vzídení rastlín Plodina: okrasné rastliny(skleník), Účel použitia: pleseň sivá, Dávka: 0,1-0,3 kg/ha, Ochranná doba: 0, Poznámka: postrek ___POKYNY PRE APLIKÁCIU: Semeno ihličnanov: Prípravok používajte na morenie semien suchou cestou v dávke 5 g na 1 kg semena. Semenáčiky ihličnanov: Zálievka po vzídení rastlín v koncentrácii 0,05 %. Na 1 semenáčik aplikujte 5 ml roztoku, resp. 5 l roztoku na 1 m2. Pomocná tabuľka na prípravu 0,05 % roztoku: Voda (l) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prípravok (g) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 ___ZÁRUKA: Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. ___Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! ___PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!!!