Činnosť lesného hospodára

KALENDÁR OCHRANY LESA
KALENDÁR OCHRANY LESA
Odborné informácie z knihy Kalendár ochrany lesa sme použili pri zhrnutí najdôležitejších činností lesného hospodára v jednotlivých mesiacoch uvedených v ďalších foto pozíciách.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JANUÁR 1/2
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JANUÁR 1/2
1, Lesný hospodár spracuje informácie o výskyte škodlivých činiteľov za uplynulý rok, aby ich v nasledujúcom mesiaci mohol predložiť Lesníckej ochranárskej službe (tlačivo L 116). 2, Lesný hospodár spracuje projekty ochrany sadbového materiálu v lesných škôlkach. Zabezpečí potrebné množstvo a štruktúru prípravkov na ochranu lesa. Kontroluje uloženie chemikálií v chemickom sklade, robí opatrenia proti ich premrznutiu. Kontroluje ich záručnú dobu a kontroluje ich najneskorší termín použitia. 3, Lesný hospodár dopĺňa chýbajúce alebo amortizované OOPP, školí pracovníkov v technologických postupoch a predpisoch BOZP. 4, Lesný hospodár venuje pozornosť ihličnatým porastom, vyhľadáva a asanuje stromy napadnuté podkôrnym hmyzom. Asanáciu stromov treba vykonať priamo pri pni a to odkôrnením chrobačiara (ručne !) a spálením jeho kôry. Odkôrňujte do plachty a obsah spáľte. Odkôrňovanie pri pni minimalizuje riziko rozptýlenia hmyzu do porastu. Alternatívou je poťažbové zbytky zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). Vyťahovanie neodkôrnených(!) chrobačiarov z porastu a približovanie neodkôrnených(!) výrezov na odvozné miesto výrazne zvyšuje riziko vytvárania nových ohnísk škodcu v dôsledku jeho rozptylu. Chemická asanácia sa nedoporučuje(!). V nižších polohách vhodným druhom insekticídu ošetrujte ihličnaté drevo, ktoré ostalo na skládkach v lese a hrozí jeho napadnutie drevokazom čiarkovaným Xyloterus lineatus OI.. Doporučujeme drevo v lese neponechávať a odviezť ho z lesa na centrálny sklad. 5, Lesný hospodár kompletizuje a opravuje feromónové lapače na lykožrútov. Organizuje nákup chýbajúcich lapačov a potrebného množstva feromónových odparníkov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) podľa druhu škodcov. 6, Lesný hospodár zabezpečuje kontrolu a opravu aplikačnej techniky na postrek insekticídov a zabezpečuje potrebný sortiment a množstvo insekticídov pre chemickú asanáciu. 7, Lesný hospodár v dubinách vyhľadáva a odstraňuje aktívnych chrobačiarov podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. z porastov (spálenie konárov a korún, odvoz kmeňov z lesa). Ich vyhľadávanie uľahčuje vtáctvo (najmä ďatle) tým, že napadnuté jedince vyznačia otvormi na kôre, resp. oďobaním kôry pri vyhľadávaní hmyzu. Spaľuje sa haluzina ponechaná v predchádzajúcom vegetačnom období na svetlých, teplejších miestach ako lapáky. Alternatívou je haluzinu zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). O postupe pálenia haluziny vedie lesný hospodár evidenciu, ako o klasických lapákoch.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JANUÁR 2/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JANUÁR 2/2
8, Lesný hospodár vykonáva kontrolu početnosti defoliátorov. V tomto období možno dokončovať kontrolu početnosti mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. Na zistenie početnosti mníšky veľkohlavej sa využíva „Turčekova metóda“. Informácie o aktuálnom stave populačnej hustoty v hlavných gradačných centrách je možné získať na pracovisku LOS. 9, Lesný hospodár v dubových porastoch poškodených komplexom obaľavačov odoberá vzorníkové vetvy z najviac napadnutých porastov. Na nich sa stanovuje populačná hustota obaľovačov. Na miestach zvýšeného výskytu obaľovača mládnikového Rhyaciona buoliana D. et . S. možno v borovicových mladinách vykonávať kontrolu početnosti zimujúcich húseníc. Koniec januára je ideálnym obdobím pre odber vzorníkových vetiev na kontrolu početnosti zimujúcej populácie rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. . 10, Lesný hospodár spracúva poškodené stromy s viditeľnými príznakmi napadnutia parazitickými a drevokaznými hubami. Pozornosť venuje aj asanácii zvyškov po ťažbe napadnutých hubovými patogénmi. Alternatívou asanácie je haluzinu zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)). 11, Lesný hospodár zabezpečuje prezimovanie semenných zdrojov. Kontroluje (!!!) uskladnené semená jedle a listnáčov. V prípade napadnutia semien plesňami, aplikujte fungicídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) formou suchého morenia. Výskyt plesní indikuje nevhodné podmienky skladovania a semeno treba premiestniť do suchšieho prostredia. Dôležitá je ochrana pred hlodavcami. Okamžite po zistení prvého poškodenia je nutné nasadiť rodenticídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Nasadenie rodenticídov opakujte! 12, Semená väčšiny dlhodobo skladovateľných ihličnatých drevín (smrek, smrekovec, borovica) je najvhodnejšie do obdobia výsevu uložiť v dobre uzavretých obaloch (plechovky, pevné PVC vrecká a pod.) do chladničky. Udrží sa tak ich klíčivosť a nie sú vystavené nebezpečenstvu poškodenia biotickými škodcami.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci FEBRUÁR 1/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci FEBRUÁR 1/2
1, Lesný hospodár predkladá LOS vyplnené tlačivo L116 – hlásenie o výskyte škodlivých činiteľov za príslušný rok do 20. Februára - 2, Lesný hospodár venuje pozornosť ihličnatým porastom, vyhľadáva a asanuje stromy napadnuté podkôrnym hmyzom - Ak v decembri, resp. v januári vznikla snehová, alebo snehovo-vetrová kalamita, začína vo februári s jej urýchleným spracovaním - 3, V borovicových porastoch lesný hospodár kladie lapáky na lykokazy z rodu Tomicus (=Myelophilus) a vrcholce vyťažených stromov použije na lákanie lykožrúta vrcholcového Ips acuminatus Gyll. - 4, Drevo, ktoré ostalo nevyvezené na skládkach v lese a hrozí jeho napadnutie drevokazom čiarkovaným Xyloterus lineatus Ol. lesný hospodár ošetruje vhodným druhom insekticídu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Najracionálnejšie riešenie je, drevo lese neponechávať a odviezť ho z lesa na centrálny sklad - 5, Lesný hospodár začína v tomto mesiaci s rozmietňovaním a inštalovaním feromónových lapačov na drevokaza čiarkovaného bez feromónového odparníka - 6, Lesný hospodár odstraňuje z porastov chrobačiare podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz.. Páľte haluzinu a ťažbové zvyšky. Alternatívou je poťažbové zbytky zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu (www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)) - 7, Lesný hospodár vykonáva posledné kontroly početnosti mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L.. Kontrolu vykonáva Turčekovou metódou. Súčasne v dubových porastoch pokračuje v zisťovaní populačnej hustoty obaľovačov. Na miestach zvýšeného výskytu obaľovača Rhyacionia buoliana D. et S. môže vykonať v tomto mesiaci kontrolu jeho početnosti (prezimujúcich húseníc). Február je ideálny čas na kontrolu početnosti prezimujúcej populácie rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub.. Treba odobrať vzorníkové vetvy a stanoviť početnosť škodcu. O určenie škodcu a pomoc pri stanovovaní stupňa napadnutia vzorníkov požiadajte LOS.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci FEBRUÁR 2/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci FEBRUÁR 2/2
8, Lesný hospodár už v druhej polovici mesiaca, hlavne v južných oblastiach Slovenska, začína v lesných škôlkach a na lesných plochách boj s burinou (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). S ošetrovaním treba začať hneď po roztopení snehu, na vlhkej pôde, pri nízkych denných teplotách. Výsadby (okrem smrekovca opadavého), ako aj prirodzené zmladenie listnáčov možno ošetrovať v druhom roku života - 9, Lesný hospodár vykonáva výchovné zásahy mimo vegetačného obdobia vzhľadom na možnosť prenosu hubových ochorení. V porastoch počas zimného obdobia vykonáva asanačné ťažby zamerané na odstraňovanie stromov napadnutých hubovými patogénmi. Pozornosť venuje ochoreniam s tracheomykóznymi príznakmi, najmä v dubových porastoch - 10, Lesný hospodár v lesnej škôlke po roztopení snehu ošetruje záhony jednoročných a starších semenáčikov listnatých drevín alebo záhony so sadenicami listnáčov rok po zaškôlkovaní (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) - 11, Lesný hospodár v lesnej škôlke v oblasti boja s hubovými ochoreniami sadbového materiálu a ochrane semien pred plesňami vykonáva rovnaké práce ako v januári. Nebezpečím pre semená listnáčov vysiatych v jesennom období je príchod teplejšieho počasia spojený so zmiznutím snehu. V tomto prípade môžu semená začať klíčiť a po opätovnom príchode mrazivého počasia môžu zamrznúť. Výsev možno ochrániť zväčšením hrúbky „zásypky“ materiálom, ktorý dobre izoluje (napr. piliny). S príchodom jari však túto vrstvu treba opatrne odstrániť - 12, Na semenáčikoch a sadeniciach borovice sosny sa môže hnednutím ihličia začať prejavovať minuloročná infekcia hubami z rodu Lophodermium, ktoré spôsobujú sypavku. V tomto období je však už akýkoľvek chemický prípravok neúčinný. Ak sa sypavka v škôlke objaví na jar, opadané ihlice treba mechanicky odstrániť a pripraviť chemické ošetrovanie borovicových záhonov na letné mesiace (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MAREC 1/3
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MAREC 1/3
1, Lesný hospodár v ihličnatých lesoch pokračuje v spracúvaní dreva z vetrovej a snehovej kalamity. Naďalej venuje pozornosť vyhľadávaniu a asanácii chrobačiarov. Ich rozoznávanie uľahčuje zmena sfarbenia ihličia zo zelenej do žltej až hrdzavočervenej farby (vyfarbovanie chrobačiarov). Postupuje podľa zásad uvedených v mesiaci január - 2, V smrekových porastoch lesný hospodár, pokiaľ to snehová pokrývka dovolí, podľa vopred vypracovaného harmonogramu začína s kladením lapákov I. série na lykožrúta smrekového lps typographus L a lykožrúta lesklého Pityogenes chalcographus L.. Do polovice mesiaca na vybratých lokalitách ukončite inštaláciu feromónových lapačov a ich navnadenie vhodným feromónom na drevokaza čiarkovaného Xyloterus lineatus Ol.. (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Navnadenie lapačov (navábenie drevokaza) je nevyhnutné ukončiť do polovice marca, lebo tento technický škodca je veľmi skorý rojivec - 3, V borovicových porastoch lesný hospodár kontroluje lapáky na lykokazy z rodu Tomicus spp., ktoré položil vo februári. Zároveň lesný hospodár pripravuje lapáky na lykožrúta borovicového lps sexdentatus Börn a z korunových častí aj na lykožrúta vrcholcového lps acuminatus Gyll.. - 4, Marec je pre lesného hospodára posledný mesiac, počas ktorého vyhľadáva a najneskôr do konca mesiaca aj vyťaží a vyvezie chrobačiare podkôrnika dubového Scolytus inticatus Ratz., ktoré sú v tomto období väčšinou vyznačené ďatľami - 5, Lesný hospodár v marci ukončí kontrolu vaječných znášok mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L pomocou Turčekovej metódy. V prípade zistenia 2 vaječných znášok v priemere na 1 strom je nevyhnutné na začiatok mája pripraviť obranný zásah - 6, Lesný hospodár ukončí v marci kontroly výskytu zimujúcich húseníc obaľovača mládnikového Rhyaciona buoliana D. et.S. a zimujúcej populácie rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. - 7, Lesný hospodár začína kontrolu početnosti zimujúcich kukiel piadivky tmavoškvrnnej Bupalus piniarius L v hrabanke. Za kritický sa považuje počet 3 - 7 ks na 1 m2 podľa veku a stavu porastu. V prípade zistenia zvýšených početností lesný hospodár v júni pred obranným zásahom vykoná spresňujúcu kontrolu vaječných znášok.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MAREC 2/3
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MAREC 2/3
8, Zvýšený výskyt pahúseníc piliarok a ploskaviek v smrečinách (Pristiphora abietina Chrst. A Pachynematus scutellatus Htg.) v predchádzajúcom roku je pre lesného hospodára impulzom ku ich intenzívnej kontrole - 9, Lesný hospodár v prípade nutnosti, ak spozoroval výraznú defoliáciu terminálov a vrchnej časti koruny v mladých porastoch, vykoná kontrolu ich početnosti ( kontrola prezimujúcich lariev a kukiel v pôde) - 10, Lesný hospodár pre zamedzenie pňovej a koreňovej výmladnosti drevín a krov rezné plochy pňov bezprostredne po spílení (vyseknutí) postrieka alebo natrie roztokom glyfosátu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Takto môže postupovať v priebehu celého roka, s výnimkou trvalých mrazov a jarného miazgotoku, kedy je zaznamenaný znížený arboricídny účinok. Miazga, prúdiaca z rezu, bráni dokonalému prieniku prípravku do koreňového systému - 11, Lesný hospodár v druhej polovici mesiaca v nižších a stredných polohách začína s terénnym hodnotením škôd spôsobených zverov na lesných porastoch za uplynulé obdobie (od 1. júla predchádzajúceho roka). Škody zverou možno zisťovať až do 30. júna, ale včasná jar, hneď po roztopení snehu do narastania buriny, je pre tento účel najvhodnejším obdobím. V tom čase je veľmi dobre viditeľné nové poškodenie a je dobre odlíšiteľné od starého poškodenia z predchádzajúcich rokov. Tento fakt je mimoriadne dôležitý z metodického hľadiska, pretože škody sa zisťujú zásadne len za jeden kalendárny rok. Pre zisťovanie a výpočet škôd zverou platí príručka „Metodický postup pre výpočet náhrad za poškodzovanie lesných porastov zverou“ - 12, Lesný hospodár pokračuje vo vykonávaní asanačných ťažieb, zameraných na odstraňovanie stromov napadnutých hubovými patogénmi. Pozornosť venuje najmä ochoreniam s tracheomykóznymi a nekrotickými príznakmi, predovšetkým v dubových porastoch. V zimnom období je riziko prenosu ochorení minimálne a väčšinou je možné zabezpečiť likvidáciu ťažbových zvyškov pálením a štiepkovaním (www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)) - 13, Lesný hospodár v lesnej škôlke ešte v predjarnom období zapracováva do pôdy insekticíd proti cicavým a žravým škodcom na koreňoch semenáčikov a sadeníc (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MAREC 3/3
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MAREC 3/3
14, Lesný hospodár v tomto mesiaci začína predsejbovú prípravu semien buka. Aby zníženie klíčneho odpočinku bukvíc prebehlo úspešne, treba v priebehu celého procesu udržať teplotu v rozsahu 1-5 stup. Celzia. Dôležitá je aj kontrola vlhkosti semien, musí sa udržať na úrovni 30% (je potrebné zabrániť predčasnému, alebo nerovnomernému klíčeniu). Škôlkári, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s predsejbovou prípravou semien listnatých drevín, sa môžu skontaktovať už v jeseni (pri zbere alebo nákupe semien) s laboratóriom Semenárskej kontroly (Výskumná stanica LVÚ v Liptovskom Hrádku), ktoré urobí skúšku akosti semien, určí čas potrebný na prekonanie klíčneho odpočinku a poskytne poradenstvo v priebehu predsejbovej prípravy - 15, Lesný hospodár v lesnej škôlke pokračuje v ochrane proti hlodavcom - 16, Ak je vhodné počasie, lesný hospodár v škôlke aplikuje všetky potrebné výživové komponenty (hnojivá). Oneskorené hnojenie môže poškodiť výsevy aj škôlkované semenáčiky. Preventívne môže aplikovať fungicídne prípravky vo forme zálievky proti pôvodcom padania semenáčikov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 1/6
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 1/6
1, Pre lesného hospodára je mesiac apríl rozhodujúcim obdobím na zachytenie jarného rojenia hlavných druhov podkôrnych škodcov. Do polovice apríla lesný hospodár musí spracovať všetky chrobačiare a musí spracovať všetko drevo zo snehovej a vetrovej kalamity, ktoré je atraktívne pre podkôrnikov. Ťažbové zbytky zoštiepkujte a štiepku rozmiestnite po ploche porastu (www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)) - 2, Lesný hospodár musí v tomto období aj vo vyšších polohách položiť lapáky I. série na lykožrúta smrekového lps typographus L. a lykožrúta lesklého Pityogenes chalcographus L.. - 3, Lesný hospodár na vhodných miestach pripravuje otrávené lapáky, resp. otrávené navnadené sekcie. Do 20. apríla v nižších polohách a do konca apríla aj vo vyšších polohách musí mať nainštalované feromónové lapače. Vyvesenie feromónových odparníkov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) možno načasovať podľa pozorovaní odchytov v „orientačnom lapači“. „Orientačný lapač“ je štandardný lapač so štandardným feromónovým odparníkom, ktorý sa nainštaluje na začiatku apríla v blízkosti pracoviska alebo bydliska lesného hospodára. Ak sa pri jeho pravidelnej dennej kontrole zistí odchyt podkôrnikov, okamžite sa začne s vyvesovaním feromónových odparníkov do všetkých nainštalovaných lapačov v danej oblasti. V priebehu tohto mesiaca sa pokračuje v kontrolách feromónových lapačov na drevokaza čiarkovaného Xyloterus lineatus Ol.. - 4, Lesný hospodár v borovicových porastoch kontroluje lapáky na lykokazy z rodu Tomicus spp. a ku koncu mesiaca začne aj s ich asanáciou. Dokončuje kladenie lapákov na lykožrúta borovicového lps sexdentatus Börn a lykožrúta vrcholcového lps acuminatus Gyll. V kmeňovinách s vyšším zastúpením smrekovca, do polovice apríla, pripraví lapáky aj na lykožrúta smrekovcového lps cembrae Heer. . - 5, V miestach so silným výskytom tvrdoňa smrekového Hylobius abietis L. lesný hospodár vykoná preventívne ošetrenie sadeníc ihličnatých drevín insekticídmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) ešte pred výsadbou, alebo vykoná ošetrenie sadeníc prípravkami pri výsadbe (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), alebo vykoná povýsadbové ošetrenie sadeníc pyretroidami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 6, V druhej polovici apríla lesný hospodár pripravuje stojaté lapáky pre podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz.. Ako stojaté lapáky sa využívajú najmä neperspektívne podúrovňové stromy zo skupiny duba zimného (Quercus petrea Liebl., Quercus dalechampii Ten.) Dub cerový zo skupiny duba zimného Quercus cerris L. nie je na prípravu lapákov vhodný. Stojaté, umelo pripravené lapáky sú pre podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. 3 – 4 krát atraktívnejšie ako stromy odumreté v dôsledku tracheomykózy. Stojatý lapák sa pripraví nasledovne: strom sa podreže po celom obvode vo výške približne 20-30 cm nad zemou
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 2/6
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 2/6
: - do hĺbky 5 – 6 cm. Nad zárezom sa vypília klinové segmenty, takže pracovník ľahko zistí, či je beľ prepílená. Po takejto príprave dochádza k rýchlemu zavädnutiu a odumretiu stromu. - 7, Zásady pre umiestňovanie stojatých lapákov v lesných porastoch: Lapáky sa umiestňujú v línii vo vzájomnej vzdialenosti 30 – 50 m. Lapáky je možné vo väčšom počte pripraviť v okolí skupiniek hynúcich stromov. - 8, Počet lapákov lesný hospodár určuje podľa stavu porastu a obsadenia kontrolnými lapákmi. Ďalší postup po zhodnotení vykonaných obranných opatrení a príprave nasledujúcej série klasických lapákov lesný hospodár stanoví na základe počtu materských chodieb na obranných lapákoch. - 9, O rozmiestnení lapákov pre podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. Lesný hospodár vedie evidenciu. Uhynuté a obsadené lapáky lesný hospodár asanuje do polovice apríla budúceho roka. Optimálnou asanačnou metódou je odkôrnenie a spálenie kôry. V prípade, že to nie je možné, používa lesný hospodár chemickú asanáciu. - 10, Z hľadiska ochrany lesa proti listožravým škodcom sú jarné mesiace najnáročnejším obdobím pre lesného hospodára. Ak lesný hospodár kontrolou zistil prekročenie kritických počtov mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L., je povinný začať s prípravou leteckého ošetrovania. Lesný hospodár použije vhodné insekticídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) a pri stanovení presného termínu zásahu možno využiť pomoc LOS. - 11, Zimné kontroly obaľovačov Tortrix viridana L. umožnili lesnému hospodárovi orientačne stanoviť populačnú hustotu a vytipovať porasty pre prípadné jarné letecké ošetrenie. Pre spresnenie lesný hospodár zimnú kontrolu vajíčok dopĺňa jarnou kontrolou početnosti liahnucich sa húseníc. Túto kontrolu lesný hospodár vykonáva od druhej polovice mesiaca. Húsenice sa na jar zavŕtajú do narašených pupeňov, kde ich možno už v druhej polovici mesiaca objaviť. Termín obranného zásahu treba načasovať veľmi starostlivo, lebo vývoj škodcu je v dobrom počasí veľmi rýchly a aj malé oneskorenie môže výrazne znížiť úspešnosť zásahu. Zásah sa odporúča najmä v silne oslabených dubových porastoch (napr. v dubinách postihnutých hromadným hynutím duba (HHD)). Pri leteckom zásahu proti tomuto škodcovi je vhodné používať ekologické prípravky, ako biopreparáty na báze Bacillus thuringiensis alebo inhibítory syntézy chitínu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 3/6
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 3/6
12, Rovnako ako pri obaľovačoch i pri piadivkách (Operophtera brumata L., Erannis defoliaria Cl.) je nevyhnutné vykonať lesným hospodárom jarné spresnenie jesenných kontrol. Výskyt obidvoch skupín škodcov súčasne je dosť častý a umožňuje lesnému hospodárovi z efektívniť vykonávanie kontroly. Na druhej strane tento fakt znásobuje intenzitu poškodenia a obranné zásahy sa potom javia o to nevyhnutnejšie. - 13, Pri listožravých škodcoch zo skupiny obaľovačov a piadiviek je pre lesného hospodára optimálnym obdobím pre zásah prvé, resp. druhé vývojové štádium húsenice (L1 resp L2). Lesný hospodár aplikuje najmä biopreparáty a biotechnické prípravky, pre aplikáciu ktorých je nevyhnutné aspoň dvojtretinové rozvitie listovej plochy. Obrannému zásahu musí vždy predchádzať kontrola porastov navrhnutých na ošetrovanie. Kontrola lesného hospodára je zameraná na zistenie stavu populácie húseníc a uskutočňuje sa vzorníkovou metódou. - 14, V starších smrekových porastoch severozápadného a severného Slovenska sa lokálne premnožuje ploskanka smreková Cephalcia abietis L.. V apríli lesný hospodár vykoná jarnú kontrolu početnosti prezimujúcich pahúseníc v pôde. V pôdnych sondách je kritickým počtom 30 rojivcov na 1m2 v porastoch oslabených, 10 rojivcov na 1 m2 v porastoch zdravých. Vzorky na vyhodnotenie je možné zaslať na LOS Banská Štiavnica. Pri zistení prekročenia kritických počtov lesný hospodár vykoná spresňujúcu kontrolu rojenia a počtu vajíčok v máji resp. júni. - 15, Kontrolu hrebenárky hrdzavej Neodiprion sertifer Geoffr. (prezimujúce vajíčka) lesný hospodár vykoná v apríli iba v nižších polohách. Na Slovensku sa však škodca vyskytuje i na kosodrevine, kde je vhodným termínom kontroly máj, resp. jún. Za kritický počet sa považuje nájdenie jednej znášky na 10 náhodne prehliadnutých letorastoch borovice alebo kosodreviny. - 16, Hrebenárka borovicová Diprion pini L. má na Slovensku zväčša dve generácie a v apríli (v prvej polovici) lesný hospodár vykoná kontrolu počtu kokónov v hrabanke (prezimuje pahúsenica neskôr kokón). - 17, Naďalej je možné kontrolovať početnosť húseníc obaľovača mládnikového Rhyacionia buoliana D. et. S. v púčikoch 10 – 15 ročných borovíc, ktoré najčastejšie napáda.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 4/6
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 4/6
18, Ak zimné kontroly potvrdili vysoké početnosti rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. v porastoch smrekovca, je potrebné pripraviť jarné letecké ošetrenie. Vykonáva sa zväčša až začiatkom mája po vyrašení smrekovcov. Koncom apríla je však užitočné overiť stav populácie na niekoľkých spílených vzorníkoch kontrolou početnosti „vakov“ a ich stavu po prezimovaní. Boj s týmto škodcom je veľmi komplikovaný a je nutné rátať s opakovanými zásahmi. Pokiaľ to okolnosti dovoľujú ( semenné sady), je účelné použiť razantnejšie insekticídne prípravky (syntetické pyretroidy). Obranný zásah sa odporúča vykonávať v semenných sadoch a pri chronickom poškodzovaní porastov so zastúpením smrekovca 30 % a viac (porasty dlhodobejšie silne poškodzované rúrkovčekom smrekovcovým). - 19, V apríli sa aktivizuje jeden z vážnych škodcov jedľových mladín kôrovnica kaukazká Dreyfusia nordmannianae Eckt. a na smrekoch kôrovnica zelená Sacchiphantes viridis Ratz. a kôrovnica smrekovcová Adelges laricis Wall. I keď je v značnej časti lokalít ich výskytu ešte sneh, treba v tomto období pochôdzkami skontrolovať (pokiaľ to možnosti dovoľujú) mladé porasty, pretože vošky sú v jarnom období pokryté vrstvou voskovej vaty a sú na konárikoch dobre viditeľné. - 20, V kultúrach topoľov na južnom Slovensku môže byť veľmi užitočné sledovať pučanie sadeníc a kontrolovať prítomnosť komplexu listožravých škodcov. Nezriedka sa stáva, že húsenice rozličných druhov motýľov (najmä piadivkovité a morovité), ktoré sa liahnu na jar, dokážu skonzumovať listovú plochu skôr, ako sa táto naplno rozvinie. To môže mať v kultúrach topoľov veľmi vážne následky. V prípade zistenia výskytu týchto škodcov treba okamžite vykonať obranný zásah. - 21, Koniec mesiaca je obdobím začiatku rojenia chrústa, ktorý je významným škodcom dubín a výsadieb borovíc najmä na Záhorí. V prípade premnoženia chrústov sa vykonávajú pozemné a letecké aplikácie insekticídov (napr. syntetické pyretroidy), v nevyhnutných prípadoch je možné pri výsadbách aplikovať aj pôdne insekticídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - Boj s burinou: 22, Burinu vyžínajte mechanicky (ručne - kosákom), alebo strojovo (www.lesnatechnika.sk), alebo použite chemické prípravky (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Ak ste počas zalesňovacích prác aplikovali ku sadeniciam mulčovacie platne pre potlačenie zaburinenia, skontrolujte ich stav, prípadne ich vymeňte, doplňte (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 5/6
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 5/6
Škody zverou: 23, V apríli pokračuje zisťovanie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch. V druhej polovici mesiaca sú prístupné už aj porasty vo vyšších horských polohách. Po obhryze kôry zverou v zimnom období treba ošetriť rany na kmeňoch drevín proti vniknutiu hubových infekcií. Osobitnú pozornosť treba venovať poškodeným ihličnatým drevinám, pričom sa ošetrujú perspektívne jedince (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) a (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Pri jarnej výsadbe v lokalitách ohrozených zverov je vhodné ošetriť sadenice nástrekom alebo namáčaním celých viazaníc v repelentoch určených na ochranu proti letnému odhryzu a vyťahovaniu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - Hubové ochorenia drevín: 24, V kultúrach prebieha kontrola výskytu sypaviek, lebo koncom zimy dochádza k sčervenaniu najmä spodných častí korún, ktoré postupne prechádza k terminálom. Zvýšenú pozornosť sypavkám ( najmä na borovici) treba venovať najmä na delimitovaných pôdach a v kultúrach ( do 10 rokov). Sledovanie výskytu sypaviek je potrebné vykonávať aj v klimatizovaných skladoch, kde tiež často dochádza k napádaniu sadeníc týmto patogénnom. - 25, V porastoch pokračujú asanačné ťažby prednostne zamerané na odstraňovanie stromov napadnutých hubovými patogénmi. Z porastov treba odstrániť nielen odumreté, ale najmä silne napadnuté stromy, ktoré sa stávajú zdrojom rozširovania ochorení. Nakoľko v tomto období dochádza k fruktifikácii celého radu húb, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť najmä mechanicky poškodeným stromom. Najčastejšie dochádza k napadnutiu parazitickými hubami cez poranené koreňové nábehy, prípadne kmene. Pre obmedzenie možnosti napadnutia zdravých stromov hubovými infekciami je nevyhnutné poškodené miesta dôkladne ošetriť vhodným prípravkom s fungicídnymi účinkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 6/6
Činnosť lesného hospodára v mesiaci APRÍL 6/6
LESNÉ ŠKÔLKY - Hmyzí škodcovia: - 26, V miestach so silným výskytom tvrdoňa smrekového Hylobius abietis L. a lykokazov z rodu Hylastes sa odporúča preventívne ošetrenie ihličnatých sadeníc tak ako vo výsadbách. Rovnako je nutné vykonávať intenzívne opatrenia proti pandravám chrústa (pôdne insekticídy) (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) a (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - Boj s burinou: - 27, Apríl je vhodným obdobím na jarné postreky glyfosátmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) na rastúcu burinu, ak sú sadenice ihličnanov a listnáčov ešte nevyrašené. V listnáčoch treba postupovať obozretne. Z plošného ošetrenia herbicídmi treba vylúčiť záhony s nedostatočne zakorenenými, mrazom povyťahovanými alebo inak oslabenými drevinami. - 28, Pri príprave záhonov pre výsevy alebo škôlkovanie zapracujeme do pôdy ( s 10 dňovým predstihom pred uvedenými škôlkárskymi prácami) herbicídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Prípravky bránia klíčeniu semien burín. V substrátoch alebo záhonoch pre plnosejby je možné použiť chemické prípravky na totálnu sterilizáciu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Ochranné obdobie medzi ošetrením a výsevom je minimálne 4 týždne, preto sa odporúča radšej vykonať dezinfekciu na jeseň. - Hubové ochorenia/ochrana sadeníc: - 29, Tento mesiac je rozhodujúci pre úspešné zvládnutie vyzdvihovania a distribúcie sadeníc. Rozhodujúcou je ochrana vyzdvihnutých sadeníc pred preschnutím. Koreňový systém ošetrujeme antitranspirantom (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), nadzemnú časť sadeníc ihličnanov prípravkami na báze vosku (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), najlepšie nástrekom ešte pred vyzdvihovaním. Ošetrené sadenice sa uskladňujú vo vopred pripravených snehových jamách. Semenáčiky určené na jarné škôlkovanie treba vyzdvihnúť a uložiť do prepraviek v klimatizovaných priestoroch. Semenáčiky je nutné ošetriť proti plesniam, úplným ponorením do roztoku fungicídnych prípravkov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Pri výsevoch do fóliových krytov je nutné rašelinové substráty dezinfikovať podobne ako pôdu. V tomto období treba venovať pozornosť aj závlahám. Pri nesprávne nastavených závlahách je častým javom nedostrekovanie alebo prekrývanie dýz, čo má za následok buď straty suchom, alebo vytváranie podmienok pre koreňové hniloby.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci  MÁJ 1/7
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 1/7
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 1/7: - Lesné porasty - Podkôrny hmyz - 1, V máji kulminuje jarné rojenie väčšiny druhov podkôrneho hmyzu. Tejto skutočnosti zodpovedá aktivita lesného hospodára pri plnení úloh v boji s podkôrnym hmyzom. Vykonáva pravidelné kontroly lapákov a odbery zachyteného hmyzu z feromónových lapačov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). O týchto kontrolách vedie evidenciu, aby bolo možné vyhodnotiť stupeň ohrozenia porastov podkôrnym hmyzom a podľa toho usmerňovať ďalšie opatrenia - 2, Koncom mesiaca začína (podľa výsledkov kontrol) s odkôrňovaním lapákov I. série na lykožrúta smrekového lps typographus L. a I. lesklého Pityogenes chalcographus L. V prípade, že sa v čase odkôrňovania lapákov škodca nachádza v štádiu larvy alebo kukly, postačí po odkôrnení otočiť kôru proti slnku. Toto opatrenie spĺňa požiadavku na dostatočnú asanáciu. Ak sa škodca už dostal do štádia svetlého chrobáka, resp. ak je čo len malá časť populácie v tomto štádiu (ostatná časť môže byť v štádiu larvy a kukly), treba odkôrňovať do plachiet a kôru spáliť. Rovnocennou náhradou tejto metódy je odkôrnenie a postriekanie kôry insekticídom (syntetický pyretroid (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk))). Ďalším alternatívnym riešením je ťažbové zbytky zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)) - 3, Podľa stupňa obsadenia existujúcich lapákov sa odporúča prirúbať adekvátny počet ďalších lapákov na lykokaza borovicového Tomicus pineperda L a I. borinového T. minor Hartig a môže sa pristúpiť k asanácii lapákov na lykožrúta borovicového lps sexdentatus Börn a lykožrúta vrcholcového lps acuminatus Gyll. Zintenzívnite vyhľadávanie novonapadnutých stromov v smrekových a borových porastoch a bezodkladne pristupujte k asanácii. Asanuje sa aj napadnuté vyťažené drevo na skládkach - 4, V ihličnatých výsadbách vykonávajte kontrolu výskytu tvrdoňa smrekového Hylobius abietis L. Po zistení jeho zvýšeného stavu na lokalitách , kde sa nepoužii preventívne ošetrené sadenice a nevykonalo sa ani iné ošetrenie, je nevyhnutné vykonať kuratívne ošetrenie syntetickými pyretroidmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), alebo použiť mechanické lapače s návnadou (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) - 5, Počas mája sa lesný hospodár kontroluje stav odumierania pripravených lapákov pre podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. Na stanovištiach postihnutých HHD treba uložiť zvyšky po ťažbe ( z obdobia december-máj) do hromád v silno zatienených častiach porastov. V prípade možnosti pálenia je vhodné časť haluziny ponechať na teplejších, svetlejších miestach ako lapáky (lapacie hromady). V tomto prípade sa o lapacích hromadách musí viesť evidencia rovnako ako o klasických lapákoch.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 2/7
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 2/7
Vyhľadávajú a vyznačujú sa hynúce a práve uhynuté stromy dubov napadnuté podkôrnikom dubovým. Alternatívnym riešením je ťažbové zbytky zoštiepkovať a štiepku rozmiestniť po ploche porastu ( www.lesnatechnika.sk (štiepkovač pre hygienu lesa)) - Listožravý a cicavý hmyz: - 6, Ochranárske aktivity lesného hospodára súvisiace s opatreniami proti listožravému hmyzu v máji vrcholia. Podľa stavu rašenia dubov a poveternostných podmienok lesný hospodár vykonáva na začiatku mája ošetrenia proti dubovým defoliátorom (obaľovače a piadivky) a v druhej dekáde mája i ošetrenie proti mníške veľkohlavej Lymantria sispar L. Pri týchto druhoch škodcov treba pri ošetrení uprednostniť biologické prípravky alebo prípravky zo skupiny inhibítorov tvorby (syntézy) chitínu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Ide o požerové prípravky, pri aplikácii treba dbať na voľbu optimálneho termínu zásahu. Zásah je najvhodnejšie vykonať v období, keď je škodca v najcitlivejšom vývojovom štádiu, ale súčasne prijíma dostatočné množstvo potravy, keď sú vhodné poveternostné podmienky (prevláda suché a teplé počasie) a keď je hostiteľská drevina dostatočne olistená (listy majú aspoň 2/3 konečnej veľkosti). Ošetrenie sa vykonáva, ak je škodca v druhom instare - 7, Nevyhnutnou činnosťou po ošetrovaní je vykonanie kontroly účinnosti. Pre zvládnutie tejto úlohy môže lesný hospodár požiadať o pomoc Lesnícku ochranársku službu (LVÚ VS Banská Štiavnica). V porastoch, v ktorých kontroly prezimujúcich pahúseníc ploskanky smrekovej Cephalcia abietis L. v pôde signalizovali možné premnoženie škodcu, je potrebné vykonať koncom mesiaca kontrolu rojenia. Optimálnou je fotoeklektorová metóda, pri ktorej sa fotoeklektory umiestnia v porastoch pred začiatkom rojenia - 8, Lesný hospodár vykonáva kontroly hrebenárky hrdzavej Neodiprion sertifer Geoffr. (prezimujúce vajíčka) najmä vo vyšších polohách na kosodrevine. Za kritický počet sa považuje nájdenie jednej znášky na 10 náhodne prehliadnutých letorastoch borovice a kosodreviny. V nižších polohách dochádza k liahnutiu pahúsenice škodcu už v máji, preto je už v tomto období potrebné vykonať obranný zásah - 9, Začiatkom mesiaca sa rojí hrebenárka borovicová Diprion pini L. a mladé húsenice sa liahnu z vajíčok asi o 2-3 týždne. Preto lesný hospodár v máji kontroluje intenzitu rojenia a početnosti vajíčok. V prípade premnoženie škodcu pripravuje obranný zásah. Podľa stavu liahnutia húseníc sa obranný zásah uskutočňuje na prelome mesiacov máj-jún - 10, Začiatkom mesiaca, podľa stavu rozvitia smrekovca, sa vykonáva obranný zásah proti rúrkovčekovi smrekovcovému Coleophora laricella Hub. Odporúčanými prípravkami sú najmä inhibítory syntézy chitínu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), resp. syntetické pyretroidy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Keďže rúrkovček smrekovcový patrí k ťažko hubiteľným škodcom, treba zvoliť dávkovanie prípravkov na hornej hranici prípustnosti. Ošetrenie lesný hospodár vykonáva iba v semenných sadoch a v porastoch oslabených viacročným žerom.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 3/7
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 3/7
Definitívnemu rozhodnutiu o vykonaní obranného zásahu musí predchádzať kontrola početnosti škodcu tesne pred zásahom. Na tento účel sa využíva vzorníková metóda (spílenie vzorníkových stromov a zistenie skutočnej populačnej hustoty škodcu) - 11, V prípade nutnosti lesný hospodár vykonáva obranné opatrenia proti voškám na jedli, smreku a smrekovci. Aby bol zásah úspešný, treba ho načasovať do obdobia, kedy je škodca najzraniteľnejší (najcitlivejšie štádiá) - 12, Pri kôrovniciach na smrekovci a smreku možno obranný zásah odporučiť po viacročnom silnom napadnutí smrekovcových kultúr, mladín a semenných sadov. Zásah možno vykonať na jar (máj) krátko po výrašení ihlíc na smrekovci kontaktnými insekticídmi (syntetické pyretroidy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk))) - 13, Pri kôrovnici kaukazskej je možné vykonať zásah v jarnom období (máj-jún) alebo v jeseni (september). Jesenný termín ošetrovania je vhodnejší (vzhľadom na citlivosť vývojového štádia škodcu). Odporúča sa vykonať jesenné ošetrovanie a v prípade nutnosti zásah zopakovať v jarnom období - 14, V máji vykonáva lesný hospodár obranné zásahy aj proti obaľovačovi mládnikovému Rhyacionia buoliana D. et S. Opäť ide o ťažko hubiteľného škodcu, z čoho vyplýva nutnosť použitia kontaktných insekticídov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Postreky proti obaľovačovi mládnikovému sa spravidla vykonávajú iba v semenných sadoch - Boj s burinou: - 15, Začiatok mája je posledným termínom na selektívne jarné aplikácie listových herbicídov s účinnou látkou glyfosát (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Cieľové dreviny ešte nerašia, burinové druhy majú vyvinutú listovú plochu alebo aspoň narašené pupene. Niekoľkodňový rozdiel, medzi pučaním nežiaducich kríkov (vtáčí zob, trnka, hlôh, šípová ruža, černice) a pučaním prirodzeného zmladenia duba, možno využiť na takýto selektívny postrek a ochrániť dubový nálet pred nežiaducou konkurenciou. Koncentrácia postrekovej kvapaliny nesmie prekročiť 2% (dávka prípravku 4l/ha), aby sa zachovala jej selektivita. Podľa rozvoja bylinnej vegetácie (približne od polovice mesiaca) možno začať s ošetrovaním okolo stromčekov (knotovými aplikátormi, obstrekom alebo ULV aplikátormi). Takýmto spôsobom možno aplikovať herbicdy iba dovtedy, kým burina nepresiahne výšku 10 – 15 cm. Bezpodmienečne treba zamedziť kontaktu herbicídnej látky s vyrašenými, rastúcimi stromčekmi lesných drevín. V neskoršom období môžeme použiť i selektívne herbicídy na trávovité buriny.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 4/7
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 4/7
16, Burinu vyžínajte okolo lesných kultúr mechanicky (ručne - kosákom), alebo strojovo (www.lesnatechnika.sk). Ak ste počas zalesňovacích prác aplikovali ku sadeniciam mulčovacie platne pre potlačenie zaburinenia, skontrolujte ich stav, prípadne ich vymeňte, doplňte (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) - Škody zverou: - 17, V máji lesný hospodár dokončuje terénne hodnotenie škôd zverou a kompletizuje hlásenie L115 „Hlásenie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch“. Evidencia a výpočet škôd zverou slúžia jednak pre centrálne spracovanie údajov za celé Slovensko, ako aj pre vlastnú potrebu lesníckych organizácií pri vymáhaní škôd vzniknutých na prenajatých pozemkoch a pre zameranie ochrany lesa proti zveri v nasledujúcom období - 18, Koncom mája, ale najmä v júni, treba listnaté dreviny intenzívne poškodzované zverou letným odhryzom (topole, duby, cenné listnaté dreviny a pod.) chrániť postrekom repelentmi alebo tzv. fŕkaním (metličkovaním) (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Ošetruje sa len určitý počet stromov na ploche v časovom odstupe 3-4 týždne (2-3 krát počas vegetačného obdobia). Posledné ošetrenie možno urobiť v prvej polovici augusta. Postrek proti letnému ohryzu je vhodné spojiť s ochranou mladých porastov proti burine vyžínaním. Mladé listnaté dreviny sú s menšími prestávkami celoročne spásané zverou, pričom letný odhryz môže byť významnejší z hľadiska odrastenia porastu ako zimný. Do letného odhryzu treba zahrnúť aj lámanie hornej polovice odrastenejších listnatých drevín (topole, duby, jasene, javory). Proti tomuto poškodeniu je najlepšou prevenciou postrek repelentmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). V niektorých krajinách s úspechom odskúšali zrezanie terminálneho výhonka topoľov, čo spôsobilo, že zver stratila záujem o sadenicu - 19, Druhá polovica mája a začiatok júna je vhodným obdobím na zraňovanie kôry smrekov (najlepšie ronenie živice po poranení), ako metódy ochrany kmeňov proti obhryzu a lúpaniu v prebierkových porastoch do veku 60 rokov. Zraňovanie je možné urobiť viacerými druhmi škrabákov a hoblíkov, ktoré sú pre tento účel špeciálne vyrábané (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Cieľom zraňovania je prerezanie plytkej povrchovej vrstvy kôry (rany nesmú zasahovať do beli), ktoré spôsobí intenzívne ronenie živice a urýchli vytváranie hrubej borky. Vzhľadom na túto skutočnosť môžu neskôr hlboké pozdĺžne rany spôsobiť chyby dreva, preto zraňovanie robíme opatrne.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 5/7
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 5/7
20, V borovicových kultúrach lesný hospodár dokončuje sledovanie výskytu sypaviek. Pozornosť zameriava aj na výskyt rôznych druhov hrdzí, pri ktorých dochádza v tomto období k vytváraniu ložísk jarných výtrusov. Najmä vo výsadbách a kultúrach sa kontroluje výskyt ohýbača sosnového Melampsora pinitorqua Rostrup., ako aj rôznych druhov hrdzí z rodu Coleosporium. Na sadeniciach borovice vejmutovky je nutné sledovať výskyt mechúrnatky vejmutovkovej Cronartium ribicola Dietr. Účinná ochrana a obrana voči širokému spektru hrdzí na boroviciach spočíva v poznaní ich vývojových cyklov, a v tejto súvislosti najmä v odstraňovaní medzihostiteľských rastlín. Pri silných výskytoch sa odporúča vykonať postreky fungicídnymi prípravkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) - 21, V topoľových oblastiach lesný hospodár sleduje výskyt dotichízy topoľovej Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin. Kontrolu vykonáva najmä v hlavových škôlkach a vo výsadbách tak, že zisťuje charakteristické príznaky ochorenia, ako je vodnaté tmavé sfarbenie kôry, nekrotizácia kôry, vädnutie výhonov v miestach nekróz a nad nekrózami, sčernenie vodivých pletív, prítomnosť pykníd. Napadnuté jedince je potrebné vyrezať a spáliť - 22, Z dôvodov zníženia rizika prenosu tracheomykóznych húb v dubinách venuje lesný hospodár zvýšenú pozornosť porastovej hygiene a regulácii početnosti vektorov – ŠKÔLKY - Hmyzí škodcovia: - 23, Tam, kde zistil poškodenie sadeníc ihličnatých drevín tvrdoňmi alebo lykokazmi, pristúpi k ich kuratívnemu ošetreniu syntetickými pyretroidmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) podobne ako vo výsadbách. Proti pandravám chrústov sa môžu robiť zálievky záhonov povoleným druhom pôdneho insekticídu - Boj s burinou: - 24, Glyfosáty (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) možno použiť na odburinenie úhorov, skládok organického materiálu, ciest a manipulačných plôch. Tesne pred hromadným vzchádzaním výsevov treba ošetriť celé záhony, čím sa ušetrí minimálne jedno pletie. Po prvých príznakoch pučania drevín je možné len medziriadkové ošetrovanie, a to za použitia krytých dýz, iba proti nízkej burine, aby stromčeky neprišli do kontaktu s herbicídom.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 6/7
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 6/7
24, Rastu tráv možno zamedziť včasným postrekom graminicídnymi prípravkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Prípravky sú selektívne voči všetkým drevinám cez celé vegetačné obdobie, trávy musia mať listovú časť vysokú do 10 cm. Ošetrujú sa iba miesta porastené trávou, nie je vhodné ošetrovať za horúceho, slnečného dňa - 25, Na nezaburinených alebo čerstvo vypletých záhonoch možno použiť simazínové prípravky(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), ktoré udržia plochu nezaburinenú cez celé vegetačné obdobie. Aby sa predišlo intoxikácii pôdy, treba dodržať predpísané dávkovanie a neopakovať postreky viac rokov za sebou na tých istých plochách - 26, Rast burín obmedzuje aj opakované časté kyprenie. Nie je vhodné kypryť plochy ošetrené koreňovými, reziduálnymi herbicídmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), lebo sa tým zníži herbicídny účinok. Chemicky neošetrené plochy treba podľa potreby plieť. Doplievať treba aj plochy po ošetrení herbicídmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Hlavnou zásadou je nedovoliť burine kvitnúť a semeniť v škôlke a jej bezprostrednom okolí - Hubové ochorenia/ochrana semien: - 27, V tomto období sa robia výsevy na nekrytých substrátoch a minerálnej pôde. Morenie semien ihličnanov pred výsevom (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), čiastočne chráni vzchádzajúce semenáčiky proti padaniu - 28, Výsevy ihličnanov niekedy dosť poškodzujú vtáky, ktoré vyzobávajú vzchádzajúce semenáčiky. Účinným opatrením je zakrývanie netkanými textíliami alebo iným vhodným materiálom (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Hneď po vzídením sa však musí textília odstrániť, lebo pod ňou sú veľmi dobré podmienky pre rozvoj plesní a húb - 29, Keď väčšina semenáčikov zhodí semenné čiapočky, treba vykonať zálievku záhonov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), proti padaniu semenáčikov. Tento zásah sa nemá robiť za plného slnečného svitu a vysokých teplôt - 30, Pri výseve buka je dôležité vybrať miesto sejby tak, aby sa tam aj pri dlhšom daždivom období nehromadila voda. Výsev v stojacej vode sa nedá zachrániť. Pred sejbou je vhodné namočiť naklíčené bukvice do roztoku fungicídu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Zvyšným roztokom možno po výseve zaliať záhony.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 7/7
Činnosť lesného hospodára v mesiaci MÁJ 7/7
31, Po vzídení, v štádiu, keď sa začínajú tvoriť pravé listy, sa ošetrujú semenáčiky proti plesni bukovej (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). V tomto období je dôležité sledovať predpovede počasia. V prípade nebezpečenstva neskorých mrazov treba zabezpečiť preventívne postriekanie záhonov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) a zabezpečiť ochranu proti zamrznutiu (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚN 1/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚN 1/4
Lesné porasty - Podkôrny hmyz… - 1, Aj v tomto mesiaci lesný hospodár sústreďuje svoju pozornosť na boj s podkôrnym hmyzom. Lesný hospodár vykonáva pravidelné kontroly feromónových lapačov, spojené s odberom a vyhodnotením odchytu. Pokračuje v asanovaní lapákov na rôzne druhy podkôrneho hmyzu a permanetne vyhľadáva, spracováva a asanuje drevo napadnuté podkôrnikmi. Podľa stupňa napadnutia lapákov I. série v smrekových porastoch pripravuje koncom mesiaca lapáky II. série pre letné rojenie lykožrúta smrekového lpstypographus L. a lykožrúta lesklého Pityogeneschalcographus L.. Odchyt drevokaza čiarkovaného XyleruslineatusOl. do feromónových lapačov môže ukončiť v závere mesiaca. Lapače je v prípade potreby vhodné nasadiť pre boj s lykožrútmi v smrekových porastoch. - 2, Vo výsadbách ihličnatých drevín, lesný hospodár pokračuje v kontrole výskytu tvrdoňa smrekového Hylobiusabietis L. a v prípade potreby vykonáva kuratívne ošetrenie odporúčanými prípravkami. - 3, Proti podkôrnikovi dubovému ScolytusintricatusRatz. lesný hospodár vykonáva rovnaké opatrenia ako v predchádzajúcom mesiaci. - Listožravý a cicavý hmyz: - 4, Hlavnou úlohou lesného hospodára v boji s listožravým a cicavým hmyzom je vyhodnocovanie účinnosti obranných zásahov vykonaných v predchádzajúcom mesiaci. Súčasne pokračuje aj v kontrole početnosti defoliátorov. Na začiatku tohto mesiaca sa rojí štetinavec orechový Callitearapudibunda L.. Je viazaný výlučne na bukové porasty. V nadväznosti na rojenie možno v júni vykonať kontrolu počtu vykladených vajíčok. Sú striebristej farby, uložené v plochých skupinách na kmeňoch bukov. Odporúča sa zintezívnená kontrola najmä v regiónoch, kde sa tento škodca v minulých rokoch premnožil (Prievidza, Myjava, Vihorlat). - 5, V júni môže lesný hospodár stále vykonávať kontrolu početnosti vajíčok a koncom mesiaca kontrolu liahnucich sa pahúseníchrebenárky hrdzavej NeodiprionsertiferGeoffr. na kosodrevine. Obranný zásah treba vykonať v júli. - 6, V druhej polovici júna lesný hospodár kontroluje početnosť vajíčok ploskanky smrekovej Celhalciaabietis L. na spílených vzorníkoch. Ak sa zistí kritický počet neparazitovaných vajíčok, je nevyhnutné pripraviť letecké ošetrenie napadnutých porastov inhibítormi syntézy chitínu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hospodára v mesiaci  JÚN 2/4
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JÚN 2/4
7, V tomto mesiaci sa tiež rojí rúrkovček smrekovcový Coleophoralaricella Hub.. Húseničky, ktoré sa liahnu z vykladených vajíčok, sa priamo z vajíčok zavŕtavajú do vnútra ihlíc a stávajú sa ťažko dosiahnuteľné aj pre kontaktné insekticídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Preto je obranný zásah potrebné vykonať na začiatku rojenia škodcu, aby samice kládli vajíčka už na ošetrené ihlice. Takýmto spôsobom sa mladé húseničky dostanú do kontaktu s insekticídom pri liahnutí a zavŕtaní sa do ihlice. Vhodné sú prípravky s dlhým časom účinnosti,napr. inhibítory syntézy chitínu, resp. syntetické pyretroidy(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk). Toto ošetrenie sa spravidla využíva iba v semenných sadoch ako doplnok k jarnému ošetrovaniu. - 8, V júni sa spravidla v plnom rozsahu prejavia následky žeru spôsobeného listožravými škodcami, proti ktorým neboli aplikované obranné opatrenia. Ošetrovať napadnuté porasty je v tomto období bezpredmetné, lebo škodcovia sa už nachádzajú v štádiu kukly, resp. dospelca. Preto všetky prípadné obranné opatrenia je potrebné vopred konzultovať s LOS B. Štiavnica. - Boj s burinou: - 9, Jún je vhodným obdobím na ochranu lesných kultúr proti burine klasickými metódami, t.j. vyžínaním okolo stromčekov, v medziradoch, alebo plošne , podľa typu zaburinenia a druhu kultúry. Založenie kultúry v pravidelnom spone uľahčuje a zrýchľuje následnú starostlivosť, vytvára predpoklady na využitie mechanizácie (vyžínačov, krovinorezov, drvičov nárastov atď.). V trávnatých spoločenstvách plošné vyžatie stimuluje ďalší rast tráv, čo zvyšuje ich konkurenčný tlak najmä v odbore vlahy a živín. Preto sa zasahuje len v bezprostrednom okolí stromčekov. Začiatkom mesiaca možno trávy, najmä smlzy potlačiť ešte herbicídmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), ktoré sú selektívne voči lesným drevinám. Ošetrenie má zmysel iba v počiatočnej fáze rastu tráv (pred začiatkom klasenia). Nižšie dávky rast tráv zabrzdia, pri vyšších dávkach uvoľnenú plochu rýchlo zaberajú širokolisté buriny. Pokračuje aj chemická ochrana kultúr glyfosátmi(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), ošetrená burina nesmie prísť do kontaktu s lesnou kultúrou. - Škody zverou: - 10, Lesný hospodár vykonávarovnaké opatrenia ako v máji. Do konca júna ukončí hodnotenie a výpočet škôd zverou a vyplnené tlačivá L 115 „Škody zverou“ zašle Lesníckej ochranárskej službe.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚN 3/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚN 3/4
Hubové ochorenia drevín: - 11, V topoľových oblastiach (najmä v hlavových škôlkach a vo výsadbách) lesný hospodár dokončuje letnú kontrolu výskytu dotichízy topoľovej Crypthodiaporthepopulea (Sacc.) BUTIN. - 12, Lesný hospodár pokračuje v kontrole zdravotného stavu dubín a v zisťovaní prírastku odumretých stromov v dôsledku tracheomykóz. V tomto období je vhodný čas na vykonávanie revitalizačných zásahov (prípravky na báze kyseliny boritej, doplnené výživovými komponentmi) najmä v porastoch do 50 rokov. Vo výsadbách venuje osobitnú pozornosť výskytu múčnatiek. Pri silnom napadnutí vykonáva postrek fungicídnymi prípravkami na báze síry(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 13, V tomto období ohrozuje kultúry pleseň šedá BotrytiscinereaPers. Ex Fr., ktorá poškodzuje najmä tohoročné výhony. Jej silný výskyt je podmienený dlhotrvajúcim vlhkým počasím v období rašenia. Pri silnom výskyte huby odporúčame vykonať v novozakladaných kultúrach postreky fungicídnymi prípravkami(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - ŠKÔLKY: - Hmyzí škodcovia: - 14, V prípade potreby lesný hospodár ošetruje záhony proti pandravám chrústov, tvrdoňom a lykokazom ako v predchádzajúcich mesiacoch. - Boj s burinou: - 15, V škôlkach možno na záhonoch celoplošne použiť prípravky s účinnou látkou simazine(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) na čerstvo vypletých záhonoch, čo zabráni ich ďalšiemu zaburineniu. Tieto prípravky možno použiť aj na zaškôlkovaných plochách po výdatnej závlahe, ktorá zacelí skyprený povrch pôdy (aby prípravok neprenikol ku koreňom drevín). Ostatné plochy treba plieť alebo ošetrovať opakovanými medziriadkovými postrekmi s využitím listových herbicídov(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JÚN 4/4
Činnosť lesného hospodára v mesiaci JÚN 4/4
Hubové ochorenia: - 16, Ťažiskovou úlohou lesného hospodára je pravidelná kontrola zdravotného stavu vzídených výsevov. Opakovane, spravidla v dvojtýždňových intervaloch, treba robiť postreky a zálievky proti hubám(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) vo výsevoch ihličnanov, vo výsevoch listnáčov,najmä buka. Do všetkých postrekových zmesí je vhodné pridávať Agrovital, čo výrazne zvýši účinnosť postreku (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Intervaly postrekov sa volia v nadväznosti na priebeh počasia.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 1/5
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 1/5
Lesné porasty - Podkôrny hmyz… - 1, Najdôležitejšou činnosťou lesného hospodára, je stála ochrana proti lykožrútovi smrekovému lpstypographus L., prípadne proti ďalším významným druhom podkôrneho hmyzu. Lesný hospodár ustavične vykonáva vyhľadávanie a následnú asanáciu napadnutých stromov. - 2, Lesný hospodár ukončuje asanáciu lapákov I. série aj vo vyšších polohách. Pripravuje lapáky II. série a kontroluje lapáky založené už v júni. Trvalú pozornosť venuje kontroleferomónových lapačov, v ktorých doplní odparníky(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk))pre letné rojenie (lapače pôvodne určené na odchyt drevokaza preorientuje na lykožrúty). - 3, V ihličnatých výsadbách lesný hospodár sleduje výskyt tvrdoňa smrekového Hylobiusabietis L. a v prípade potreby zasiahne proti nemu kuratívnym postrekom sadeníc(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 4, V prípade, že v tomto mesiaci vzniknú vetrové polomy a vývraty v smrečinách (ako dôsledok) charakteristických letných búrkových smrští), je nevyhnutné v postihnutých územiach pripraviť a realizovať komplexný program boja s podkôrnikmi. LOS poskytuje pre prípravu a realizáciu týchto programov odbornú pomoc všetkým subjektom obhospodarujúcim les. - 5, Zvyšky po ťažbe v dubových porastoch je nutné rozložiť na slnkom osvetlené miesta v tenkej vrstve, aby dochádzalo k jej rýchlemu zaschnutiu. Rovnako je dôležité vyznačovať práve uhynuté stromy alebo stromy v poslednom štádiu hynutia (perspektívny zdroj rozvoja populácie podkôrnika dubového). - Listožravý a cicavý hmyz: - 6, V júli dochádza k miernemu poklesu ochranárskych aktivít aj pri listožravých a cicavých škodcoch. V prípade premnoženia štetinavca orechového Callitaerapudibunda L. v nižších polohách sa ošetrovanie napadnutých porastov vykonáva približne v polovici mesiaca ( v závislosti od priebehu počasia). Ošetrujú sa porasty výrazne oslabené, najmä napadnuté hubovými potogénmi (Nectriaspp.) Proti škodcovi sa aplikujú iba biologické a biotechnické prípravky(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 7, Od polovice mesiaca sa začína monitorovanie mníšky veľkohlavej feromónovou metódou (sexuálne feromóny) v hlavných gradačných centrách škodcu. Túto činnosť zabezpečujú pracovníci LOS SR.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 2/5
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 2/5
8, V tomto období lesný hospodár vykonáva v porastoch kosodreviny obranný zásah proti NeodiprionsertiferGeoffr. Zásah treba konzultovať s orgánmi ochrany prírody (pretože porasty kosodreviny sa nachádzajú zväčša v rezerváciách, resp. v národných parkoch so sprísnenou ochranou) a s LOS. Ošetrenie sa vykonáva iba v nevyhnutných prípadoch a použiť treba ekologicky najšetrnejšie prípravky (vírusový biopreparát, resp. inhibítory syntézy chitínu(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk))). - 9, Obranné opatrenia vykonáva lesný hospodár aj na lokalitách s kalamitným premnožením ploskanky smrekovej CephalciaabietisL. Rovnako ako pri predchádzajúcom druhu odporúča sa použiť ekologicky prijateľné preparáty(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 10, V borovicových mladinách poškodených obaľovačom mládnikovýmRhyacioniabuoliana D. et. S. lesný hospodár vykonáva kontrolu rojenia (feromónovými pascami). Ak je to potrebné, možno vykonať obranný zásah tesne po rojení (koncom júla, resp. začiatkom augusta). V tomto prípade sa využívajú najmä dotykové insekticídy(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - Boj s burinou: - 11, Ak je to nutné, lesný hospodár pokračuje aj v tomto mesiaci vo vyžínaní kultúr. Krovitý podrast, výmladky a nežiadúce dreviny sa odstraňujú vypiľovaním, s bezprostredným ošetrením rezných plôch pníkov arboricídmi a glyfosátmi(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Na zamedzenie pňovej a koreňovej výmladnosti je vhodné takto ošetrovať pne listnáčov aj v porastoch po rubných ťažbách. - 12, V júli možno začať s chemickou prípravou plôch pre nasledujúce jesenné alebo jarné zalesňovanie(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Pri očakávanej úrode semena je vhodné vykonať prípravu prostredia na prirodzenú obnovu. Prípravkom na báze glyfosátu(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk))sa ošetruje v pruhoch alebo plošne, podľa stavu zaburinenia plôch. Nežiaduce dreviny, pňové a koreňové výmladky a kry možno likvidovať postrekom na list. Pri výške nad 1,0 m ich treba najskôr spíliť (prípadne ošetriť rezné plochy) a postrekujú sa už vymladzujúce výhonky.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 3/5
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 3/5
Škody zverou: - 13, Počas celého vegetačného obdobia, ale najmä v letných mesiacoch, po ukončení náporu jarných prác, sústreďuje lesný hospodár svoju pozornosť na ochranu kmeňov proti obhryzu, lúpaniu a na výstavbu oplôtkov. - 14, V prebierkových porastoch lesný hospodár individuálne chráni len perspektívne, nepoškodené stromy tzv. cieľové stromy alebo čakatele. K dispozícii má viacero metód mechanickej ochrany a chemické ošetrenie repelentami. Zásadne treba použiť taký typ mechanickej ochrany (pletivá, špirály a pod.), ktorý nebráni hrúbkovému rastu stromov. - 15, Dlhodobo sa osvedčuje plastická sieťovina polynet(*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk))na obalenie bázy kmeňa do výšky 2-2,5 m. Sieťovina má životnosť 8-10 rokov, potom sa rozpadne. Klasická ochrana kmeňov suchými konármi (suchý oväz) alebo sklápanie zelených konárov ihličnanov (zelený oväz) sú náročné na pracovné sily a majú krátku životnosť. - 16, V súčasnosti sú na ochranu kmeňov registrované repelenty(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Prípravky možno aplikovať náterom aj postrekom pomocou bežných postrekovačov s dýzou širšou ako 1,5 mm. Nanesená vrstva repelentu chráni kmene 4-5 rokov. - 17, Výstavbu nových oplôtkov lesný hospodár sústreďuje do lokalít s predpokladom vysokého tlaku zveri. Výmera oplotenia by nemala presahovať 1 ha, vo výnimočných prípadoch 3 ha. Výška plota pre jeleniu zver by sa mala pohybovať od 2 do 2,5 m, pre srnčiu zver do 1,7 m. Súčasný sortiment ohradových pletív plne pokrýva potreby na výstavbu kvalitného oplotenia(*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Špeciálne lesnícke pletivá proti rôznym druhom zveri, s rôznou hrúbkou drôtov, veľkosťou a hustotou ôk sú vhodné pre všetky druhy oplotenia. Pozornosť však treba venovať aj údržbe jestvujúcich oplôtkov. - 18, V tomto období vrcholia prípravy na realizáciu ochrany mladých lesných porastov proti zimnému odhryzu. Výber správnej metódy ochrany závisí od viacerých okolností. Rozhodujúcimi sú druhová skladba porastov, úroveň zazverenia a s tým súvisiace predpokladané zimné koncentrácie zveri. V porastoch v blízkosti kŕmnych zariadení, na južných a juhozápadných expozíciách a výslnných hrebeňoch treba spravidla použiť účinnejšie metódy ochrany. Dôležitou úlohou lesného hospodára je aj doplnenie materiálových zásob mechanických prostriedkov – chránidiel a repelentov v dostatočnom predstihu.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 4/5
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 4/5
Hubové ochorenia drevín: - 19, V druhej dekáde mesiaca začína lesný hospodár s vykonávaním obranných prostriedkov voči sypavkám na boroviciach. V tomto období je potrebné realizovať prvé postreky fungicídnymi prípravkami (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) nielen v lesných škôlkach, ale aj v tých kultúrach, kde dochádza ku každoročnému silnému výskytu sypaviek. Prvý postrek sa vykonáva v závislosti od klimatických podmienok a nadmorskej výšky od začiatku júla do 15. júla. Postreky je potrebné minimálne 2- krát opakovať v 10-14-dňových intervaloch. - 20, Vo výsadbách dochádza v tomto období k nárastu výskytu múčnatiek na duboch, najmä počas extrémne teplých rokov. Na silno napadnutých sadeniciach sa skrúcajú listy, ktoré zostávajú zaschnuté na stromoch aj počas zimných mesiacov. Postreky treba vykonať najmä v lesných škôlkach, ale možno aj ich odporučiť aj v novozakladaných výsadbách. - 21, V dospelých ihličnatých a listnatých porastoch prebieha trvalá kontrola zdravotného stavu, ťažia a asanujú sa stromy s vonkajšími príznakmi napadnutia hubovými patogénmi. - ŠKÔLKY - Hmyzí škodcovia: - 22, V škôlkach lesný hospodár naďalej venuje pozornosť žravým a cicavým hmyzím škodcom a v prípade potrebypristúpi k chemickému zásahu proti nim(*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 23, V tomto období môžu semenáčiky aj sadenice poškodzovať vošky, nosatce rodu Otiorrhynchusspp., kováčiky Eleteridae a húsenice siaticagrotiss pp. Proti voškám a imágam chrobákov treba použiť roztok syntetických pyretroidov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), proti larvám škodiacim na koreňovom systéme prípravky na báze diazinonu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), ktoré však treba zapracovať do pôdy kypričmi. V prípade sporadického výskytu stačí prípravok injektovať do pôdy v bezprostrednom okolí poškodených sadeníc.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 5/5
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci JÚL 5/5
Boj s burinou: - 24, Burinu, ktorá odolala jarným postrekom a objavila sa na produkčných plochách, treba ručne doplieť, aby sa zabránilo jej vysemeneniu. - 25, Na niektoré ťažko ničiteľné buriny (bodliak, púpava, skorecely, podbeľ) treba aplikovať chemický prípravok (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), a to už na malú burinu. - 26, Plochy vybraté pre výsevy v nasledujúcom roku sa opakovane odburiňujú prekyprením, zeleným hnojením, opakovanými postrekmi glyfosátmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Takto možno výrazne znížiť výskyt buriny v ďalšom roku. Rovnaký technologický postup sa používa aj na úhorovaných, nezakultivovaných plochách. - Hubové ochorenia: - 27, Lesný hospodár osobitnú pozornosť venuje semenáčikom vo fóliových krytoch. Treba ich otužovať vetraním a do 15. júla je nutné fólie zložiť, aby semenáčiky stačili zdrevnatieť a neboli ohrozené včasnými mrazmi a plesňou sivou. - 28, Lesný hospodár vykonáva opakované postreky výsevov ihličnanov aj listnáčov fungicídmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). V polovici júla treba na záhonoch borovice vykonať prvý postrek proti sypavke. Postreky sa opakujú v dvojtýždňových intervaloch ešte 2 až – krát striedaním prípravkov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Vhodnejšie je použiť veľkoobjemový postrek (1000 l suspenzie na 1 ha), pričom treba dbať, aby sa prípravok dostal aj na spodné ihlice. - 29, Záhony s dubovými semenáčikmi, na ktorých sa objavila múčnatka, je nutné postriekať sírnatými prípravkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).V tomto období je vhodné vyčistiť a dezinfikovať klimatizované sklady dostupným prípravkom (napr. vápno, sírne knôty, formaldehyd, modrá skalica, (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk))).
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci AUGUST 1/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci AUGUST 1/4
Lesné porasty - Podkôrny hmyz… - 1, Aj v tomto mesiaci lesný hospodár intenzívne pokračuje vo vyhľadávaní a asanácií napadnutých stromov (chrobačiarov), v kontrole lapákov a v odberoch z lapačov. Lapače je potrebné udržiavať vo funkčnom stave permanentnou údržbou, drobnými opravami alebo výmenou. Koncom mesiaca lesný hospodár pristúpi k asanácii lapákov II. série odkôrnením alebo zoštiepkovaním. Chemickú asanáciu už treba obmedzovať a použiť ju len pri pokročilom vývoji lykožrútov pod kôrou, kedy by ešte mohlo dôjsť k vyleteniu imág a prípadnému zakladaniu 3. generácie. Vo výsadbách ihličnatých drevín lesný hospodár stále venuje pozornosť výskytu tvrdoňa smrekového Hylobius abietis L.. - 2, V dubových porastoch lesný hospodár rozkladá ťažbové zvyšky na oslnené miesta, kde v krátkom čase tieto zosychajú. Môže začať s asanáciou pripravených stojacich lapákov. Pri asanácii je potrebné zaznamenať stupeň obsadenia lapákov podkôrnikom dubovým, Scolytus intricatus Ratz., a to nasledovne: na kmeni sa rovnomerne od územkovej časti až po vrchol odkôrni 10 vzorníkových plôch o veľkosti približne 10 x 10 cm. Na týchto plôškach sa spočíta počet meterských chodieb škodcu. Údaje lesný hospodár zapíše do evidencie vedenej o lapákoch. - 3, Kritériá a hodnotenie stupňa obsadenia lapáka sú nasledovné: AA. Slabo obsadený lapák – ak je celkový počet materských chodbičiek na 10 vzorníkových plochách (1000 cm2) menší ako 5. BB. Stredne obsadený lapák – ak je celkový počet materských chodbičiek na 10 vzorníkových plochách (1000 cm2) v rozpätí od 5 do 10. CC. Silno obsadený lapák – ak je celkový počet materských chodbičiek na 10 vzorníkových plochách (1000 cm2) vyšší ako 10. Túto stupnicu je možné používať počas celého obdobia spracovávania lapákov (až do marca nasledujúceho roku). - 4, Rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci lesný hospodár vyznačuje stromy práve uhynuté alebo v poslednom štádiu hynutia, ktoré treba prednostne vyťažiť. - Listožravý a cicavý hmyz: - 5, Lesný hospodár vykonáva hodnotenie obranných opatrení uskutočnených v júli proti ploskanke smrekovej Cephalcia abietis l. a hrebenárke hrdzavej Neodiprion sertifer Geoffr..
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci AUGUST 2/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci AUGUST 2/4
6, Na začiatku mesiaca (vo vyšších polohách) ešte možno vykonať obranný zásah proti štetinavcovi orechovému Callitea rapudibunda L.. - 7, V borovicových mladinách napadnutých obalovačom mládnikovým, Rhyacionia buoliana D. et S. môže lesný hospodár vykonať proti tomuto škodcovi obranný zásah rovnako, ako je to uvedené v predchádzajúcom mesiaci. Aplikácie treba ukončiť približne do polovice mesiaca, lebo po tomto čase húsenice prestanú prijímať potravu. - 8, Koncom mesiaca možno začať s jesenným ošetrovaním smrekovcových porastov silne napadnutých voškami. Pri aplikácii sa využívajú najmä kontaktné insekticídy (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - Boj s burinou: - 9, Vyžínanie v kultúrach v tomto mesiaci už nemôže pozitívne ovplyvniť rast stromčekov. Končí vegetačné obdobie. Pozornosť lesný hospodár preto sústreďuje na ich ochranu proti zavaleniu snehom (vysoké trávy a mäkké byliny). - 10, Tento mesiac je najvhodnejším termínom na chemickú prípravu plôch pred jesenným – jarným zalesňovaním. V obnovovaných alebo chradnúcich porastoch lesný hospodár zasahuje herbicídnymi prípravkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) proti krovitému porastu a burinám a to so systémovými prípravkami účinkujúcimi cez list (glyfosáty (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Do nasledujúcej jari sa odumreté zvyšky rastlín sčasti rozložia a vytvoria vhodné prostredie na klíčenie opadnutého semena. - 11, Lesný hospodár pokračuje vo vypiľovaní krovitého porastu a nežiadúcich drevín s bezprostredným ošetrením rezných plôch pníkov arboricídmi (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Na zamedzenie pňovej a koreňovej výmladnosti je vhodné takto ošetrovať pne listnáčov aj v rubných ťažbách. - Škody zverou: - 12, Proti škodám zverou vykonáva lesný hospodár rovnaké opatrenia ako v júli.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci AUGUST 3/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci AUGUST 3/4
Hubové ochorenia drevín: - 13, V prvej polovici mesiaca lesný hospodár dokončuje postreky proti sypavkám na boroviciach. Ak je v priebehu mesiacov júl a august vlhké počasie, odporúča sa vykonať v auguste dva posteky. - 14, Na topoľoch, najmä v hlavových skôlkach, pokračuje v kontrole výskytu dotichízy topoľovej Crypthodia porthe populea (Sacc.) Butin. - 15, Zvýšenú pozornosť lesný hospodár venuje ochoreniam s tracheomykóznymi príznakmi najmä po predchádzajúcom teplom a suchom počasí. V dubových porastoch dochádza v tomto období k nárastu čerstvo odumretých stromov. - 16, V kultúrach listnatých drevín lesný hospodár sleduje výskyt rôznych druhov hrdzí, ktoré pri silnom rozšírení môžu spomaľovať vyzrievanie letorastov, v dôsledku čoho dochádza k následnému poškodzovaniu mrazmi. Tieto ochorenia asimilačných orgánov sa najvýraznejšie prejavujú najmä na topoľoch a javoroch. Pri silných výskytoch je potrebné vykonať postreky fungicídnymi prípravkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - ŠKÔLKY - Hmyzí škodcovia: - 17, Na lokalitách, kde sa objavujú škody od pandráv chrústov, lesný hospodár kontroluje ich výskyt (od polovice augusta) pôdnymi sondami 1 x 1 x 0,5 m v počte 5 ks na 1 ha, a to najmä v náletovej oblasti. - Boj s burinou: - 18, Na produkčných plochách lesný hospodár pokračuje v ručnom doplievaní vyselektovanej buriny. Plochy, chystané pre letné škôlkovanie a jesenné výsevy (alebo aj úhory), ošetruje ešte pred orbou listovými herbicídmi bez reziduálneho účinku (glyfosáty (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk))). - 19, Proti klíčiacim semenám burín v týždňovom predstihu pred škôlkovaním alebo výsevom lesný hospodár do pôdy zapravuje vhodné chemické prípravky (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci AUGUST 4/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci AUGUST 4/4
20, Substráty a záhony pre plnosejby lesný hospodár celoplošne dezinfikuje vhodným prípravkom (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), čím môže úplne zničiť živočíšnych škodcov a silne obmedziť huby a burinu. - Hubové ochorenia: - 21, Lesný hospodár naďalej opakuje aplikácie fungicídov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) na nekrytých substrátoch a v odkrytých fóliovníkoch. Pokračuje ošetrovanie záhonov borovice proti sypavkám (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 22, Plochu rezervovanú na výsevy v budúcom roku lesný hospodár celoplošne dezinfikuje fungicídnymi prípravkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 23, Pri vyzdvihovaní semenáčikov pre letné škôlkovanie lesný hospodár dbá na ochranu koreňového systému pred preschnutím (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci SEPTEMBER 1/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci SEPTEMBER 1/4
Lesné porasty - Podkôrny hmyz… - 1, V septembri klesá ochranárska aktivita lesného hospodára v boji s podkôrnikmi. Stále ich však intenzívne vyhľadáva a spracúva chrobačiare a ukončuje asanáciu všetkých lapákov na podkôrny hmyz. - 2, V druhej polovici mesiaca lesný hospodár končí s využívaním feromónových lapačov v boji s lykožrútmi. Lapače (najmä zostavy – bariéry), ktoré aj v budúcom roku budú na rovnakej lokalite, lesný hospodár ponechá na pôvodnom mieste, resp. ich inštaluje do novej zostavy alebo na novú plochu. Odmontuje z nich záchytné zariadenia (záchytný kontajner – Theysohn, resp. záchytná fľaša Ecotrap) a tieto uskladní. Poškodené, resp. nefunkčné lapače lesný hospodár demontuje a sústredí na vykonanie opráv. - 3, V ošetrených i neošetrených výsadbách ihličnatých drevín lesný hospodár vykoná kontrolu úhynu sadeníc, spôsobeného tvrdoňom smrekovým Hylobius abietis L. a lykokazmi Hylastes spp.. Výsledok kontroly slúži ako podklad pre doplnenie výsadieb a prípravu ich ochrany v budúcom roku. - 4, V dubových porastoch pokračuje spracovávanie lapákov pre odchyt podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz., v prípade vhodného počasia (vlhko) možno začať spaľovanie hromád zvyškov po ťažbe, ktoré boli v jarnom období pripravené ako lapacie hromady, alebo ich lesný hospodár zoštiepkuje (viď video „HYGIENA LESA“). Prednostne lesný hospodár ťaží vyznačené odumreté a odumierajúce stromy. - Listožravý a cicavý hmyz: - 5, Začiatkom mesiaca lesný hospodár vykonáva kontrolu stavu populácie kôrovnice kaukazskej Dreyfusia nordmannianae Eckst. a do polovice mesiaca môže uskutočniť ošetrenie proti aktívnym sistens prvého štádia tohto škodcu. Termín zásahu možno konzultovať s LOS Banská Štiavnica. Jesenný termín zásahu proti tomuto škodcovi je účinnejší ako jarná aplikácia. Pozemná aplikácia v kombinácii s výrubom najviac postihnutých jedincov zväčša neprináša požadované výsledky. Preto sa odporúča proti škodcovi využiť leteckú aplikáciu kontaktných insekticídov. - 6, Lesný hospodár v spolupráci s LOS Banská Štiavnica vyhodnocuje účinnosť obranných opatrení vykonaných v predchádzajúcom mesiaci proti štetinavcovi orechovému Calliteara pudibunda L.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci SEPTEMBER 2/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci SEPTEMBER 2/4
7, V tomto mesiaci lesný hospodár začína s kontrolou početnosti ploskanky smrekovej Cephalcia abietis L.. Spravidla ju vykonáva iba v tých porastoch, kde sa v posledných rokoch zistil silný žer alebo bolo pozorované silnejšie jarné rojenie škodcu, alebo sa proti škodcovi vykonal obranný zásah. Kontrolujú sa počty lariev a tzv. „rojivcov“ v pôdnych sondách (rozmer 0,5 x 0,5 x 0,25m). O kontrolu vzoriek možno požiadať LOS Banská Štiavnica. - 8, Lesný hospodár kontroluje aj intenzitu rojenia a početnosti vajíčok hrebenárky hrdzavej Neodiprion setifer Geoffr. na ihliciach borovíc a početnosť vajíčok hrebenárky borovicovej Diprion pini L. - Boj s burinou: - 9, Až do prvých viditeľných známok žltnutia listov, resp. do prvých jesenných mrazov lesný hospodár pokračuje v príprave plôch na jarné zalesňovanie a prirodzenú obnovu, ako aj potláčanie krovitého podrastu prípravkami s účinnou látkou glyfosát (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Ošetriť treba nadzemné časti rastlín klasickým postrekom alebo CDA (ULV) aplikátormi (viď malá mechanizácia*(www.prosilva.sk). Účinok postreku sa prejavuje pomaly, lebo splýva s prirodzeným jesenným prefarbovaním listov rastlín. Listnáče sú pred opadom listov voči postreku citlivé. Ihličnaté kultúry (jedľa, smrek, borovica) s vyzretými letorastmi možno v tomto období ošetrovať bez nebezpečia ich poškodenia. Napriek tomu treba postrek usmerňovať mimo drevín. - 10, Vyzretosť tohoročných výhonkov možno overiť testovacou súpravou Ekotest L. Rezná plocha výhonku sa potrie kyselinou chlorovodíkovou a následne fluoroglucinolom. Jej červené zafarbenie potvrdzuje dokonalé zdrevnatenie výhonku a možnosť postreku. - Škody zverou: - 11, V druhej polovici mesiaca sú už nové výhonky mladých drevín zväčša zdrevnatené a preto môže lesný hospodár začať s ochrannou proti zimnému odhryzu repelentmi. Repelenty sa nanášajú na terminálne výhonky v dostatočnej vrstve gumenou rukavicou s textilnou vložkou (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Ihličnaté sadenice môžeme chrániť aj nástrekom repelentu na celú nadzemnú časť (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Tieto prípravky sa zásadne neaplikujú náterom rukavicou, lebo takto dochádza k veľkým stratám odkvapkávaním.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci SEPTEMBER 3/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci SEPTEMBER 3/4
12, Sadenice môže lesný hospodár tiež chrániť mechanickými prostriedkami (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 13, Smrek a borovicu treba chrániť do výšky 130 – 150 cm, listnaté dreviny a jedľu do výšky 200 cm. - Hubové ochorenia drevín: - 14, V dubinách lesný hospodár vyznačuje kalamitné ťažby, ktoré vznikajú vplyvom tracheomykóz, pričom sa vyznačujú odumierajúce a odumreté stromy (4. a 5. stupeň napadnutia). - 15, Vo výsadbách a mladinách lesný hospodár sleduje výskyt nekrotických ochorení spôsobených hubami z rodu Nectria. Pri výskyte uvedeného ochorenia je nevyhnutné plánované výchovné zásahy vykonávať mimo vegetačného obdobia a tak minimalizovať nebezpečenstvo prenosu ochorenia. Hlavnú pozornosť lesný hospodár venuje negatívnemu výberu, t.j. odstraňovaniu jedincov s viditeľnými vonkajšími prejavmi ochorenia. - 16, V starších porastoch lesný hospodár kontroluje výskyt drevokazných a parazitických húb tak na koreňoch, ako aj na kmeňoch. Stromy silne napadnuté hubovými patogénmi treba vyznačiť a v priebehu zimných mesiacov spracovať. - 17, Prítomnosť plodníc podpňovky poukazuje na infekciu stromu týmto nebezpečným patogénnom. Postihnuté sú najmä smreky, jedle, borovice, ale i listnáče, pričom pre mladšie porasty do 20 rokov je ochorenie často smrteľné. - 18, V iných ročných obdobiach sa jej prítomnosť dá zistiť podľa bielych syrócií (papierovo biele celistvé pláty mycélia), rastúcich medzi kôrou a drevom na päte kmeňa, podľa rhizomorf (čierne povrazce v pôde, alebo pod kôrou už rozkladajúcich sa pňov), alebo pri ihličnanoch i podľa bohatých živičnatých výronov v dolnej časti kmeňa. - 19, Obrana proti podpňovke spočíva v odstránení postihnutých jedincov, ak sa dá aj s koreňmi, a v zmene drevinového zloženia porastu z ihličnatých na listnaté, príp. i naopak. - 20, Lesný hospodár systematicky ošetruje čerstvo vzniknuté rany na kmeňoch a koreňových nábehoch (najmä po ťažbe a približovaní) vhodnými prípravkami obsahujúcimi fungistatické látky (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)).
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci SEPTEMBER 4/4
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci SEPTEMBER 4/4
ŠKÔLKY - Hmyzí škodcovia: - 21, Lesný hospodár pokračuje v kontrole pandráv chrústov pomocou pôdnych sond tam, kde sa predpokladá ich zvýšený stav. - Boj s burinou: - 22, Na úhorových plochách lesný hospodár likviduje burinu celoplošnou aplikáciou herbicídov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - 23, Pomocou testovacej súpravy Ekotest L lesný hospodár urobí skúšku zrelosti sadbového materiálu ihličnanov a v prípade dostatočného vyzretia, vykoná postrek záhonov „cez vrcholy“ najmä proti prasličke chemickými prípravkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - Hubové ochorenia/ochrana semien: - 24, Škôlkovanie ukončí lesný hospodár do polovice mesiaca. Semenáčiky zaškôlkované neskôr sú často poškodzované vymŕzaním. - 25, Nazbierané jedľové šišky lesný hospodár uskladňuje v dobre vetrateľných priestoroch, v primeranej vrstve a pravidelne ich prehadzuje. - 26, Ak semenáčiky na nekrytých substrátoch nedostatočne vyzreli, bezodkladne lesný hospodár aplikuje roztoky draselných a fosforečných hnojív (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)) a obmedzuje zavlažovanie.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci OKTÓBER 1/3
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci OKTÓBER 1/3
Lesné porasty - Podkôrny hmyz… - 1, Z hľadiska boja proti podkôrnemu hmyzu aj v októbri lesný hospodár pokračuje vo vyhľadávaní a asanácií chrobačiarov, ktoré už v tomto období „vyznačia„ ďatľovité vtáky ozobávaním kôry. - 2, V ihličnatých výsadbách lesný hospodár ukončí evidenciu strát spôsobených tvrdoňom smrekovým Hylobius abietis L a lykokazmi Hylastes spp. - 3, V dubových porastoch pokračuje boj s podkôrnikom dubovým Scolytus intricatus Ratz. tak ako v predchádzajúcom mesiaci. - Listožravý a cicavý hmyz: - 4, V druhej polovici mesiaca (podľa nadmorskej výšky) lesný hospodár lepovými pásmi začína kontrolovť početnosť samičiek dubových piadiviek Operophtera brumata L. a Erannis defoliaria Cl.. Lepové pásy sa kontrolujú minimálne jeden-krát týždenne a o zistenom počte samičiek lesný hospodár vedie evidenciu. Kritickým počtom je 0,3 – 0,7 samičky na 1 cm lepového pásu počas celého obdobia rojenia. - 5, Rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci lesný hospodár pokračuje v kontrole početnosti ploskanky smrekovej Cephalcia abietis L., hrebenárky hrdzavej Neodiprion sertifer Geoffr. a hrebenárky borovicovej Diprion pini L. - 6, V spolupráci s LOS Banská Štiavnica a na základe laboratórnych vyšetrení lesný hospodár stanovuje mieru účinnosti aplikácie insekticídov (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)), proti kôrovnici kaukazskej Dreyfusia nordmannianae Eckst. v predchádzajúcom mesiaci. - Boj s burinou: - 7, V tomto ročnom období sa lesný hospodár sústreďuje na potláčanie pňovej a koreňovej výmladnosti drevín a krov. Rezné plochy pníkov sa natierajú, alebo postrekujú bezprostredne po splílení 5-10% roztokom arboricídu (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Pri starších drevinách stačí ošetriť beľovú časť reznej plochy. Na ošetrovanie sú najvhodnejšie prípravky na báze glyfosátu, triclopyru, imazapyru (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). Vykonávať ošetrovanie možno až do príchodu trvalých mrazov. Dobré skúsenosti sú s využitím herbicídov pri ošetrovaní stále zelených listov černičia. Dávky do 5l / ha šetria prirodzené zmladenie duba a výrazne retardujú rast černíc v nasledujúcich rokoch.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci OKTÓBER 2/3
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci OKTÓBER 2/3
Škody zverou: - 8, V októbri sa lesný hospodár naplno venuje ochrane mladých porastov proti zimnému odhryzu. S ochranou v horskom prostredí sa začína vo vyšších nadmorských výškach, kde už v tomto čase býva prvý sneh. Ochrana porastov s prevahou listnatých drevín musí byť ukončená do konca mesiaca, pretože v novembri ich zver môže vážne poškodiť. - Hubové ochorenia drevín: - 9, V októbri je zvýšená aktivita tvorby plodníc, ktoré upozorňujú lesného hospodára na výskyt hubového ochorenia . Ich prítomnosť v poraste zvyšuje infekčný tlak a tým aj nebezpečenstvo infikovania najmä poranených jedincov ochoreniami, ako červená hniloba jadrového dreva smreka Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., biela hniloba dreva buka a iných listnáčov Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f., červená hniloba jadrového dreva borovice Phellinus pini A. Ames, rakovina smrekovca Trichoscyphella willkommii (Hartig) Nannf., nekrotická rakovina buka Nectria coccinea (Pers. ) Fr. atď. - 10, Preventívne je vhodné čerstvo vzniknuté rany ošetrovať fungicídnymi prípravkami (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - ŠKÔLKY - Hmyzí škodcovia: - 11, Ak lesný hospodár neurobil (!) kontrolu výskytu pandráv chrústov v predchádzajúcom mesiaci, možno tak ešte urobiť aj v októbri. Sondy však musia byť hlbšie ( 70 – 100 cm). - Hubové ochorenia/ochrana semien: - 12, Ochranárska aktivita v lesných škôlkach je už v útlme. Semenáčiky treba zazimovať ( napr. pilinami), a tak ich chrániť proti vymŕzaniu. - 13, Obalované sadenice pestované na vzduchovom vankúši treba premiestniť na zem a tiež zazimovať. - 14, Zozbierané jedľové šišky je nutné naďalej prehadzovať až kým sa nerozpadnú.
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci OKTÓBER 3/3
Činnosť lesného hodpodára v mesiaci OKTÓBER 3/3
15, Nazbierané semená listnatých drevín lesný hospodár uskladní a zabezpečí pred škodcami. - 16, Od konca septembra do novembra dochádza k infekcii žaluďov duba zimného a duba letného hubovým patogénom Ciboria batschiana (Zepf) Buchwald = Stromatinia pseudotuberosa Rehm. Po napadnutí dochádza k mumifikácii žaluďov (vysušenie, scvrknutie a sčernanie plodov). Prvé príznaky sa objavujú na povrch obalov semena vo forme malých žltooranžových škvŕn s ostro ohraničeným okrajom. Vnútri chorých pletív sa tvoria jamky. Na semenách možno vidieť i plodnice, ktoré sú miskovité, škoricovo sfarbené. - 17, Znížiť pravdepodobnosť rozšírenia ochorenia na zdravé semená možno zberom neznečistených semien na plachty alebo sieťky. Semeno je nutné opakovane prevzdušňovať a preplavovaním oddeliť nečistoty aj hmyzom poškodené semená. - 18, Obrana spočíva v termoterapii – máčanie v teplej vode (41֠ C) počas 2,5 hod. Tým sa potláča nielen huba Ciboria batschiana (Zepf) Buchwald, ale i ďalší patogén žaluďov – Gnomonia quercina Kleb.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci NOVEMBER 1/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci NOVEMBER 1/2
Lesné porasty - 1, V tomto období lesný hospodár venuje pozornosť vyčisteniu a údržbe zariadení a techniky na aplikáciu pesticídov, ako aj zaisteniu náhradných dielov. - 2, Zároveň lesný hospodár zisťuje posezónny stav zásob pesticídov, feromónov a iných prípravkov na ochranu lesa. Zabezpečuje ich správne skladovanie cez zimné obdobie. - Podkôrny hmyz: - 3, Hlavnou aktivitou lesného hospodára v boji s podkôrnikmi je v tomto období vyhľadávanie aktívnych chrobačiarov a ich asanácia priamo pri pni odkôrnením a spálením kôry alebo zoštiepkovaním mobilným štiepkovačom (viď YouTube „HYGIENA LESA“ alebo www.lesnatechnika.sk štiepkovač pre hygienu lesa). - 4, Naďalej sa pokračuje v spracovaní lapákov pre odchyt podkôrnika dubového Scolytus intricatus Ratz. a páli zvyšky po ťažbe, a to tak čerstvé, ako aj tie, ktoré boli v jarnom období pripravené ako lapacie hromady, alebo zoštiepkovaním mobilným štiepkovačom (viď YouTube „HYGIENA LESA“ alebo www.lesnatechnika.sk štiepkovač pre hygienu lesa). Intenzívne vykonáva odstraňovanie chrobačiarov z porastov. - Listožravý a cicavý hmyz: - 5, Lesný hospodár pokračuje v kontrole početnosti populácií dubových piadiviek Operophtera brumata L. a Erannis defoliaria Cl. Na základe výsledku kontroly je potrebné predbežne naplánovať obranné opatrenia na jar nasledujúceho roku (apríl). - 6, Jesenné a zimné mesiace treba využiť na kontroly početnosti dubových defoliátorov. Počet vaječných znášok mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. možno kontrolovať Turčekovou metódou už od októbra. Oficiálne, podľa STN možno škodcu kontrolovať až do apríla budúceho roku. Z praktického hľadiska, najmä pre plánovanie obranného zásahu (v prípade premnoženia škodcu), je vhodnejšie kontrolu ukončiť do konca kalendárneho roku. V takom prípade lesný hospodár nezmešká plánovacie obdobie na naplánovanie potrebného množstva finančných prostriedkov nutných na rozsiahle obranné opatrenia.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci NOVEMBER 2/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci NOVEMBER 2/2
7, Počas celej zimy lesný hospodár kontroluje rúrovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. – početnosť húseníc prezimujúcich vo vakoch lokalizovaných väčšinou v okolí brachyblastov. Vzorky sa odoberajú z okrajových vetiev (ak sú stromy na okraji porastov) alebo z vrcholovej časti (stromy vnútri porastov). Z každej lokality je potrebné odobrať vzorky minimálne z 5 –tich stromov ( z každého stromu 4-5 vetiev) a zaslať ich lesníckej ochranárskej službe na rozbor. - Škody zverou: - 8, Lesný hospodár dokončieva ochranu mladých lesných porastov proti zimnému odhryzu. Repelenty je potrebné aplikovať pri teplotách nad 0֠ C. Tieto prípravky musia po aplikácii zaschnúť, nesmie ich zmyť dážď. Repelenty nesmú zamrznúť a je zakázané ich nahrievanie nad ohňom. - 9, Pri nízkych teplotách, kedy sa už repelenty nedajú použiť a počasie to dovolí, lesný hospodár može ochranu mladých lesných porastov vykonať aj mechanickými prostriedkami (*informujte sa na: mechanická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - Hubové ochorenia drevín: - 10, V tomto období je zvýšená pravdepodobnosť poranenia stromov pri ťažbe, príp. vzniku mrazových trhlín (vysoké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou), čím sa vytvárajú vstupné brány pre rôzne hubové infekcie. Prítomnosť plodníc, ktoré možno na stromoch makroskopicky zistiť a identifikovať, informuje lesného hospodára o výskyte ochorenia a zvyšuje nebezpečenstvo infikovania zdravých jedincov. Obrana voči širokému spektru drevokazných húb spočíva v odstraňovaní postihnutých stromov, príp. aspoň plodníc týchto patogénov. Rany vzniknuté pri ťažbách, poranení zverou, mrazom a pod. je potrebné ošetriť vhodnými prípravkami obsahujúcimi funngicídne látky (*informujte sa na: chemická ochrana lesa*(www.prosilva.sk)). - ŠKÔLKY - 11, Zvýšenú pozornosť lesný hospodár venuje uskladneniu semena. V prípade zistenia napadnutia semien niektorým biotickým škodcom alebo niekoľkými škodcami odrazu treba bezodkladne vykonať potrebné opatrenia. - 12, Lesný hospodár v tomto mesiaci v lesných škôlkach vykonáva údržbu aplikačnej techniky a kontroluje podmienky uskladnenia chemických prípravkov.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci DECEMBER 1/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci DECEMBER 1/2
Lesné porasty - 1, December je pre lesného hospodára vhodným obdobím na vybavovanie objednávok pesticídov, feromónových lapačov, odparníkov či iných prostriedkov na ochranu lesa. - 2, Pokračuje v údržbe a oprave aplikačnej techniky. - 3, Lesný hospodár môže tento mesiac využiť na školenia a inštruktáže súvisiace s ochranou lesa, s aplikáciou pesticídov a s využívaním modernej aplikačnej techniky. V neposlednom rade toto obdobie možno využiť aj na preškolenie pracovníkov z BOZP v ochrane lesa a najmä pri práci s pesticídnou chémiou. - Podkôrny hmyz: - 4, V decembri je ochranárska aktivita lesného hospodára zameraná na sanitárne ťažby vo všetkých porastoch a na sanáciu ťažbových zbytkov. Stále sa vyhľadávajú a asanujú chrobačiare v ihličnanoch, ktoré sú v tomto čase už obyčajne veľmi zreteľné (sčervenanie ihličia, odlupujúca sa kôra po činnosti vtákov). - 5, V dubových porastoch lesný hospodár pokračuje v spracovávaní lapákov a aktívnych chrobačiarov naletených podkôrnikom dubovým Scolytus intricatus Ratz. . - Listožravý a cicavý hmyz: - 6, V zimnom období, pokiaľ to dovolia podmienky, lesný hospodár môže pokračovať vo vykonávaní kontroly dubových defoliátorov. Kontroluje mníšku veľkohlavú Lymantria dispar L. Turčekovou metódou, obaľovača zeleného Tortrix viridana L. na vzorníkových vetvách a rúrkovčeka smrekovcového Coleophora laricella Hub. O pomoc pri vyhodnocovaní výsledkov uvedených kontrol možno požiadať LOS Banská Štiavnica. - Hubové ochorenia drevín: - 7, Počas zimného obdobia lesný hospodár v porastoch vykonáva asanačné ťažby zamerané na odstraňovanie stromov napadnutých hubovými patogénmi. Hlavnú pozornosť je potrebné venovať: - odstraňovaniu hubami napadnutých stromov, - likvidácii zvyškov po ťažbe (najmä v oblastiach so zvýšeným výskytom tracheomykóz a nekróz), - ošetrovaniu rán vzniknutých mechanicky.
Činnosť lesného hospodára v mesiaci DECEMBER 2/2
Činnosť lesného hospodára v mesiaci DECEMBER 2/2
ŠKÔLKY - 8, Lesný hospodár kontroluje uskladnenie semien. V prípade zistenia napadnutia semien niektorým biotickým škodcom, alebo niekoľkými škodcami odrazu treba bezodkladne vykonať potrebné opatrenia. - 9, Lesný hospodár v tomto mesiaci v lesných škôlkach vykonáva údržbu aplikačnej techniky a kontroluje podmienky uskladnenia chemických prípravkov.
Info potrebné o chemických prípravkoch pre lesníctvo.
Info potrebné o chemických prípravkoch pre lesníctvo.
Všetko čo potrebujete vedieť o chemických prípravkoch pre lesníctvo.*Prípravky na ochranu rastlín majú všeobecné označenie: PESTICÍDY.** Pesticídy našli svoje využitie v záhradníctve, v poľnohospodárskej výrobe, v lesníctve v komunálnej sfére.** Pomocou pesticídov sa môže zvýšiť kvalita potravín a následne zisk a znížiť podiel manuálnej práce. Aplikácia však musí byť v odôvodnených prípadoch. Tým sa obmedzí ich plytvanie a zamedzí sa negatívnym dopadom na životné prostredie.** Pesticídy možno rozdeliť podľa biologického účinku na : ***1, ZOOCÍDY: delíme podľa účinku na živočíšnych škodcov: - Insekticídy (hmyz) - Akaricídy (pavúky, roztoče) - Rodenticídy (hlodavce) - Nematocídy (háďatká) - Moluskocídy (mäkkýše)* podľa kontaktného účinku: - kontaktné - systémové *Zoocídy sú prípravky na ničenie živočíšnych škodcov. Medzi najznámejších škodcov patria vošky, molice, pásavka, slizniaky, červce a hlodavce. Podľa účinku na jednotlivých živočíšnych škodcov sa zoocídy delia na insekticídy – účinkujú proti hmyzu, ako sú vošky alebo molice, akaricídy – účinkujú proti roztočom a pavúkom, rodenticídy – účinkujú proti hlodavcom, nematocídy – účinkujú proti háďatkám, moluskocídy – účinkujú proti mäkkýšom a slizniakom. Zoocídy majú kontaktný a systémový účinok. Pri kontaktnom účinku je ošetrená tá časť rastliny alebo plochy, ktorá bola zasiahnutá prípravkom. Vhodné použitie je pri slabom výskyte škodcov. Zoocídy so systémovým účinkom sú vhodné na použitie silne zasiahnutých rastlín škodcami alebo k preventívnemu účinku (obaľovače). ***2, HERBICÍDY: delíme podľa kontaktného účinku: - Kontaktné - Systémové* podľa selektivity účinku: - Selektívne: Jednoklíčnolisté rastliny Dvojklíčnolisté rastliny - Totálne (neselektívne) podľa doby aplikácie: - aplikácia preemergentná - aplikácia postemergentná **Herbicídy sú prípravky na ničenie burín. Podľa spôsobu účinku sa delia na kontaktné, kde je zničená časť buriny, ktorá bola zasiahnutá herbicídom, pričom výsledok zásahu je viditeľný do niekoľkých dní. Systémové herbicídy ničia rastlinu ako celok. Po aplikovaní herbicídu je účinná látka rozvedená cievnym systémom do celej rastliny. Rastline tak uschne podzemná aj nadzemná časť. Účinok aplikácie sa prejaví po dvoch týždňoch. Podľa selektivity účinku sa herbicídy delia na selektívne herbicídy, ktoré účinkujú iba na určitú skupinu rastlín. Najčastejšie rozdelenie je proti jednoklíčnolistovým burinám a dvojklíčnolistovým burinám. Druhú skupinu tvoria totálne herbicídy, ktoré spôsobujú zničenie všetkých zasiahnutých rastlín. Podľa doby aplikácie sa herbicídy delia na predsejbové – aplikujú sa v dobe, kedy nie sú na pozemku vysiate žiadne plodiny, preemergentné – sú určené na aplikáciu pred vyklíčením semien hospodárskych plodín, postemergentné – sú určené na aplikáciu, keď bola hospodárska plodina vyklíčená alebo vysadená na pozemok. ***3, FUNGICÍDY: - anorganické Podľa účinnej látky:- meďnaté fungicídy, - sírnaté fungicídy* - Organické **Fungicídy sú prípravky na ničenie alebo obmedzenie a zastavenie vývinu húb, ktoré najčastejšie poškodzujú drevo, listy, kvety a plody. Väčšinou sa fungicídy používajú preventívne. Ich účinok spočíva v rozrušení podhubia parazitických húb alebo zabraňujú vyklíčeniu výtrusov. Pri aplikácii treba dbať na správne koncentrácie, vyššie koncentrácie totiž často poškodzujú rastliny. Fungicídy sa delia na anorganické a organické. Medzi najčastejšie používané anorganické fungicídy podľa účinnej látky patria meďnaté fungicídy, ktoré pôsobia na parazitické huby. Meďnaté fungicídy sa aplikujú napríklad proti kučeravosti listov broskýň, antraknóze orecha, plesni zemiakovej a peronospóre viniča. Druhú skupinu tvoria sírnaté fungicídy, ktoré pôsobia proti všetkým hubám zo skupiny múčnatiek, poprípade proti niektorým hubovým chorobám ako chrastavitosť jadrovín. Organické fungicídy stále viac nahrádzajú meďnaté a sírnaté fungicídy. Nevýhodou je, že väčšina z nich pôsobí len na určité parazitické huby. ***4, FYTOHORMÓNY: - Stimulujúce / podporujúce - Inhibujúce / brzdiče **Fytohormóny sa používajú hlavne vo veľkovýrobe. Jedná sa o prípravky ktoré stimulujú (podporujú) alebo inhibujú (brzdia) rast rastlín. Jedná sa o odparníky, ktorých úlohou je odpudiť škodlivý hmyz z výsadieb hospodárskych plodín. ***5, REPELENTY: K ostatným prípravkom, ktoré sa využívajú súčasne so zoocídmi sa radia repelenty. ***6, POMOCNÉ LÁTKY: - Atraktanty Atraktanty majú zase za úlohu lákať škodlivý hmyz. Najčastejšie využitie nachádzajú pri signalizačných feromónových lapačoch na obaľovačov K ostatným prípravkom, ktoré sa využívajú súčasne so zoocídmi sa radia repelenty. Jedná sa o odparníky, ktorých úlohou je odpudiť škodlivý hmyz z výsadieb hospodárskych plodín. Atraktanty majú zase za úlohu lákať škodlivý hmyz. Najčastejšie využitie nachádzajú pri signalizačných feromónových lapačoch na obaľovačov.